---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Chủng Tu Chứng
----------------------------- Phật Học Danh Số - Ns Đức Trí -----------------------------
● Tu hành và chứng lý, chứng quả vị. Theo Biện Trung Biên Luận có mười chỗ tu chứng.
- Chủng tánh tu chứng: Có đủ nhơn duyên mà sanh vào nơi quý tộc.
- Tín giải tu chứng: Chứng được lòng tin tưởng và hiểu rõ Phật giáo, nên không hủy báng pháp môn đại thừa.
- Phát tâm tu chứng: Quyết tu cho đến thành Phật chớ không tu hành theo những pháp môn nhỏ thấp.
- Chánh hạnh tu chứng: Tu theo hạnh chơn chánh của Bồ Tát, thực hành Lục độ.
- Nhập ly sanh tử chứng: Lìa khỏi vòng luân hồi sanh tử mà thể nhập dòng thánh
- Thành thục hữu tình tu chứng: Chứng được sức kiên cố để phổ độ chúng sanh.
- Tịnh Độ tu chứng: Tâm ý khéo điều phục, trở nên thanh tịnh, đi về các cõi thanh tịnh của chư Phật.
- Đắc bất thối địa thọ ký tu chứng: Chứng đắc địa vị Bồ Tát bất thối được Phật thọ ký thành Phật, nhân tâm không trụ trước vào cảnh sanh tử cũng như Niết Bàn.
- Phật địa tu chứng: chứng địa vị Phật, trong lòng chẳng còn chướng ngại trong hoặc khổ.
- Thị hiện Bồ Đề tu chứng: tức là tu chứng quả vị Bồ Đề vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Trong Phật học, giải thích Mộng như thế nào?     Bài Tụng Tứ Niệm Xứ Của Pháp Sư Tỉnh Am     Phước Báo Thông Minh     Ðại Sư Cửu Pháp Hoa Vãng Sanh     Sơ Cấp Phật Học – năm 2     Tại sao không niệm Di-lặc để sinh về cõi trời Đâu-suất?     Anh Hùng Giả Chết     CÂY GẪY CÁO CHẠY     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – La Hầu La Đa     Súp Đậu Phụ Chua Cay     


Pháp Ngữ
Nhãn quán hình sắc, nội vô hữu,
Nhĩ thính trần sự, tâm bất tri
(Mắt nhìn hình sắc, lòng không động,
Tai nghe thế sự, dạ chẳng hay)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,753 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,304 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất lapbuu
Lượt truy cập 23,353,263