Trợ Duyên

Ấn Tống Tủ Truyện Tranh Cúng Dường GDPT Chùa Kim Đôi – Huế

Trợ Duyên

Ấn Tống Tủ Truyện Tranh Cúng Dường GDPT Chùa Khánh Long – Chùa Kim Đôi – Huế

50,000 600,000 

Giảng Kinh

Phật Thuyết Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Tuyên Hóa

97,000 

Giảng Kinh

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký ( Bộ 2 Tập ) – HT Tịnh Không

180,000 

Tủ Kinh Tụng

Kinh Vô Lượng Thọ – HT Tuệ Đăng Dịch

10,000 

Tủ Kinh Tụng

Kinh Trung Bộ – HT Minh Châu Dịch

400,000 

Tủ Sách PHPT

Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư – HT Hành Trụ Dịch

25,000 

Giảng Kinh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp – HT Giới Nghiêm Dịch

165,000 

Giảng Kinh

Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa

120,000 

Tủ Kinh Tụng

Di Giáo Tam Kinh – HT Thiện Huệ Dịch

Giảng Kinh

Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch

75,000 

Giảng Kinh

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải ( Bộ 5 Tập ) – HT Tuyên Hóa

350,000 

XEM THÊM DANH MỤC ẤN TỐNG