Đại Bi Định

Hỏi: Sách Tích Phật Thích Ca thành đạo, có đoạn ghi: Ngài nhập Đại bi định (Maha Karuna Samapatti). Kính hỏi Đại bi định là gì? (Tịnh Trung, mainguyen45…@gmail.com)

Đáp: Bạn Tịnh Trung thân mến!

Đại bi định, Phạn ngữ Mahàkarunà-samapatti, Hán dịch nghĩa Đại bi tam muội, là thiền định hàm chứa công đức đại bi vô lượng của chư Phật và Bồ tát. Vì thương xót chúng sanh nên chư Phật và Bồ tát trụ trong thiền định mà thực hành hạnh đại bi.

Theo luận Giải thoát đạo (quyển 20), Đại bi địnhsở đắc của chư Phật, chẳng phải là sở đắc của hàng Thanh văn.

Nguồn: giacngo.vn


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua