Đầu Tư

“Làm thế nào để con có thể thoát khỏi sự sợ hãi?”

“Làm thế nào để bạn thoát khỏi cái mà bạn đang bám vào?”

“Thầy muốn ám chỉ là con đang bám vào những sự sợ hãi của con? Con không thể đồng ý điều đó.”

“Bạn hãy xét xem sự sợ hãi đang che chở bạn điều gì và bạn sẽ đồng ý! Rồi bạn sẽ thấy sự điên rồ của mình.”