Giúp người thì có kiến thức phải không?

Hỏi:

 Thầy đã giải thích cho mọi người thì kiến thức của thầy đã cản trở hay giúp thầy trên đường tu tập?

Đáp:

 Cản trở trên đường tu tập, i là người đầu tiên hoằng dương Tổ Sư thiền ở Việt Nam, cũng là người đầu tiên đả thiền thất ở Việt Nam. Những người quen về giáo môn và Tịnh Độ, đối với Tổ Sư thiền thì người ta lại khó tin, người ta không biết nên i phải biết, như thế họ mới tin i, rồi từ từ người tham Tổ Sư thiền ngày ngày càng đông. Nếu hỏi i không trả lời được thì có ai chịu lại học Tổ Sư thiền!

Hỏi:

 Nếu cho mình kiến thức thì khó khăn tu tập, muốn giúp người khác thì mình lại cần có kiến thức phải không?

Đáp:

 Phải rồi, như khoa học gọi là ác tánh tuần hoàn. Trí Giả Đại sư lúc gần lâm chung nói: “i chỉ chứng được ngũ phẩm, nếu i không lãnh chúng thì có thể chứng cao hơn”. Nên lãnh đạo cho người ta tu cũng phải bị chướng ngại sự tu của mình.