Ấn Tống Kinh Cúng Dường Các Chùa Miền Trung Việt Nam

11,000 10,000,000 

Đạo Tràng Cần Trợ Duyên :
Các chùa ở miền trung Việt Nam. Những nơi điều kiện khó khăn, thiếu kinh sách cho các Phật Tử tu học

Địa Chỉ: Chùa Nghĩa Hòa: thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là địa chỉ tập trung kinh sách từ Sài Gòn chuyển về. Sau đó phân chia ,vận chuyển về các chùa ( ở miền trung, tây nguyên) theo số lượng yêu cầu của trụ trì.

Chứng minh Phật Sự : TT.Thích Như Lưu – Trụ Trì Chùa Nghĩa Hòa – Nha Trang

Ngày Thỉnh: 26/11/2015

Danh Mục Kinh Sách Cần Ấn Tống

STT Mã Kinh/Sách SL yêu cầu
1 Báo Ứng Hiện Đời – Hạnh Đoan 100
2 Cảnh Đức Truyền Đăng Lục – Lý Việt Dũng Dịch 50
3 Công Đức Phóng Sanh – Nguyễn Minh Tiến 100
4 Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký – Cs Nguyên Huệ Dịch 50
5 Kinh Di Đà Hợp Giải – Như Hòa Dịch 50
6 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – HT Trí Tịnh Dịch 100
7 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 50
8 Kinh Dược Sư – HT Huyền Dung Dịch 100
9 Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT Trí Tịnh Dịch 100
10 Kinh Địa Tạng – HT Trí Tịnh Dịch 100
11 Kinh Hoa Nghiêm – HT Trí Tịnh Dịch 100
12 Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 50
13 Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch – HT Trí Tịnh Giảo Chính 100
14 Kinh Nhật Tụng – HT Minh Thời 100
15 Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch 50
16 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa 50
17 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 100
18 Luận Du Già Sư Địa – Cs Nguyên Huệ Dịch 50
19 Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Khánh Anh Dịch 100
20 Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 100
21 Tông Cảnh Lục – TS Vĩnh Minh Diên Thọ 50
22 Truyện Cổ Phật Giáo – HT Minh Chiếu 50
180,000 
100,000 

SL cần: 3811

10,000,000 

SL cần: 4

75,000 
350,000 

SL cần: 91

473,000 

SL cần: 108

95,000 

SL cần: 38

2,500,000 
30,000 

SL cần: 59

11,000 
136,000 
60,000 
450,000 

SL cần: 42

Danh mục: