Văn Phạm Pali – HT Hộ Tông

110,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Văn Phạm Pali

Dịch giả : HT Hộ Tông

Nhà xuất bản : TV Huệ Quang Ảnh Ấn

Năm xuất bản : 1958-1959

Số trang: 320

Bìa mềm