Mục Liên Truyền Kỳ

Người dịch: Huỳnh Bội Linh, DPA
Người đọc: Huy Hồ, Văn Ngà, Nguyễn Vinh, Thy Mai và Bích Ngọc

Nhấp vào tên film để xem