Nghi tình thì không có gì cả, không phải là nhất tâm, vậy có đúng không?

Hỏi:

 Nghi tình thì không có gì cả, không phải là nhất tâm, vậy có đúng không?

Đáp:

 Không phải, nghi tình cũng là nhất tâm nhưng là mặt không biết, chứ không phải dùng mặt biết. Nhất tâm của các pháp khác là dùng mặt biết, còn nhất tâm tham Tổ Sư thiền là mặt không biết, cũng gọi là nhất niệm vô minh. Niệm biết thì không đến chỗ thoại đầu, niệm không biết tự động đến thoại đầu.

 – Khi có nghi tình thì đâu có biết là nhất tâm?

 – Đúng vậy, nên dễ đến thoại đầu, còn dùng cái biết thì khôngthể đến thoại đầu được.


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua