Nhạy Cảm

Đệ tử hỏi thầy:

“Thưa thầy, làm sao con chứng nghiệm được rằng con với vạn vật là một?”

Minh-Sư đáp:

“Bằng cách lắng nghe.”

Đệ tử lại hỏi:

“Và con phải lắng nghe như thế nào?”

Minh Sư đáp:

“Con hãy lắng tai để nghe ngóng mỗi lời thì thầm của vũ trụ. Khi con nghe thấy chính tiếng nói của con thì con hãy thôi nghe.”


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua