Niết Bàn Đạt Được Không Vì Buông Xả Hay Nắm Giữ Các Tài Sản Vật Chất

Sự khước từ – từ bao nhiêu ngàn năm người ta đã từ bỏ những tài sản vật chất của họ, mong cho mình được thoát khỏi sự cưỡng chế của cái thế giới vật chất để có thể thực sự bước vào con đường đạo.

Tài sản là cái gì?

Những thứ vật chất tạm thời – chúng, tương tự như đời người, chỉthể tồn tại trong một thời gian hạn định thôi.

Bạn có thể từ bỏ chúng nếu bạn muốn.

Nhưng từ bỏ chúng thì có làm cho bạn được thánh thiện nhiều hơn không?

không.

Đem cho chúng đi chỉ làm bạn trở thành người đem cho mà thôi.

Niết bàn không đạt được vì buông xả những thứ vật chất, làm như thế là chỉ trở lui lại sự tuần hoàn năng động của thế giới vật chất.

Niết bàn đạt được không vì buông xả hay nắm giữ các tài sản vật chất.