Mục: Phật Sự

Báo Cáo Về Việc Ấn Tống Kinh Sách Tháng 07/2015

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 09 – BC Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội Website: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 07/2015 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, Ni […]

Thư Ngỏ : V/V Ấn Tống Cúng Dường 3 Tủ Truyện Tranh cho : Tịnh Thất Viên Âm ( Vạn Ninh – Khánh Hòa ) – Chùa Đồng Phú ( Sông Hinh – Phú Yên ) – Chùa Giác Hải ( Nha Trang – Khánh Hòa )

Quý Phật Tử có sở nguyện ấn tống, vui lòng xem chi tiết tại  CHƯƠNG TRÌNH ẤN TỐNG KINH SÁCH CÚNG DƯỜNG CÁC CHÙA Ở VÙNG XA

Báo Cáo Về Việc Ấn Tống Kinh Sách Tháng 06/2015

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 08 – BC Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội Website: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 06-2015 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, Ni […]

Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách Tháng 05/2015

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANGPHÁP THÍ HỘI Số 07 – BC Ban Quản Trị Website Pháp Thí HộiWebsite: www.phapthihoi.orgEmail: phapthihoi@gmail.com Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ Tháng 05/2015 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, Ni – Các thành viên […]

Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách Tháng 04/2015

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANGPHÁP THÍ HỘI Số 06 – BC Ban Quản Trị Website Pháp Thí HộiWebsite: www.phapthihoi.orgEmail: phapthihoi@gmail.com Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 04-2015 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, Ni – Các thành viên […]

Hướng dẫn Đăng Ký Ấn Tống

Xin chào quý Phật Tử. Để tiện cho quý Phật Tử khi phát tâm ấn tống. BQT đã tiến hành thiết kế lại trang ấn tống của Pháp Thí Hội . Chi tiết xin quý Phật Tử vui lòng xem tại đây – Trong trang này, quý Phật Tử có 2 lựa chọn khi phát […]

Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách tháng 02 và 03-2015

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 05 – BC Ban Quản Trị Website Pháp Thí HộiWebsite: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 02 và 03-2015 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, Ni […]