Mục: Phật Sự

Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách Tháng 01/2015

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 04 – BC Ban Quản Trị Website Pháp Thí HộiWebsite: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 01-2015 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, Ni – Các […]

Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 10 và 11/2014

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 03 – BC Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội Website: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách tháng 10 và 11-2014 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức […]

Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 09/2014

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 02 – BC Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội Website: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách tháng 09-2014 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, Ni […]

Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 07-08-2014

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG PHÁP THÍ HỘI Số 01 – BC Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội Website: www.phapthihoi.org Email: phapthihoi@gmail.com Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 07-08-2014 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi: – Chư tôn đức Tăng, Ni […]