Sự Tán Dương – Sự Thánh Thiện

SỰ TÁN DƯƠNG

Một người nghiện rượu hỏi Minh Sư: “Tu đức sẽ mang lại lợi ích gì cho tôi?” Trả lời: “Một sự ngộ độc không cần đến tửu chất.”

 

SỰ THÁNH THIỆN

Một vị thuyết giảng không ngừng lặp đi lặp lại: “Chúng ta phải hội nhập Thượng Đế vào trong đời sống chúng ta”. Minh Sư nói với ông: “Thượng Đế ở trong đời sống ta rồi. Công việc của chúng ta là nhận biết Ngài mà thôi.”


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua