Tiêu Tan

Một đệ tử cố gắng hết sức để đạt ngộ cho đến nỗi thể xác trở nên suy nhược, Minh Sư bảo anh: “Con có thể nắm bắt một tia sáng mặt trời – nhưng không phải bằng đôi tay của con. Con có thể đạt ngộ – nhưng không phải bằng nỗ lực của con.”

Rất đỗi hoang mang, đệ tử đáp: “Nhưng thầy đã không dạy bảo con phải nỗ lực để trở thành trống rỗng sao? Đó là điều mà con đang cố sức làm.”

Minh Sư cười lớn tiếng bảo: “Vậy bây giờ lòng con ‘đầy’ nỗ lực cần phải đổ ra cho trống rỗng rồi đó!”


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua