Bốn Chánh Cần

● (Tứ chánh cần), bốn sự siêng năng, chuyên cần chân chính, gồm có:

1.Cố gắng trừ dứt những điều ác đã sanh khởi.

2.Cố gắng ngăn ngừa những đều ác chưa sanh khởi.

3.Cố gắng phát triển những điều lành đã sanh khởi.

4.Cố gắng làm cho những điều lành chưa sanh khởi được sớm sanh khởi

This entry was posted in . Bookmark the permalink.