Mục: Tịnh Tông

Khuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà?

Hỏi:    Nếu người ta chỉ dạy người khác tin cõi Phật A Di Đà và khuyến khích niệm danh hiệu Phật A Di Đà, không còn pháp nào khác nữa. Vậy  thì như thế nào? Đáp:     Phật có quy định cho người thuyết pháp là đại khai duyên giải, tức là giải ngộ tất cả […]

Nhân niệm Phật là cảm quả vãng sanh Tây Phương?

Hỏi:  “Nhân niệm Phật là cảm quả vãng sanh Tây Phương”. Kính xin Sư Phụ khai thị? Đáp: Niệm Phật phải đúng  tông chỉ Tịnh độ mới được vãng sanh Tây Phương, tham thiền cũng phải đúng  tông chỉ, nếu không đúng sẽ lọt vào tà ma. Tu theo pháp môn nào, phải đúng theo […]

Bây giờ, người Đài Loan tu Tịnh độ nhiều, vậy theo Thầy nghĩ sao?

Đáp: Bây giờ nói tu Tịnh độ nhưng không phải Tịnh độ, chỉ là gắn cái tên mà thôi. Họ chỉ tụng kinh gõ mõ cho là Tịnh độ. Tụng kinh, gõ mõ đâu phải Tịnh độ? Rồi cho niệm Phật là Tịnh độ! Tịnh độ có tín, nguyện, hạnh và cũng có thiền, nhưng […]

“Nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả bất thủ chánh giác”

Hỏi: Đức Phật A Di Đà nói “nhược hữu chúng sanh dục sanh ngã quốc, chí tâm tín nhạo nãi chí thập niệm, nhược bất sanh giả bất thủ chánh giác”. Xin Thầy giải thích? Đáp: Lúc gần lâm chung có mười câu niệm Phật được vãng sanh Tây phương, nhưng phải tu đúng  tông […]

Không thiền mà tu Tịnh độ?

Hỏi:  Ngài Diên Thọ nói “không tu thiền mà tu Tịnh độ, một vạn người thì một vạn người về Tây phương thấy đức Phật A Di Đà được khai ngộ”. Xin Thầy giảng giải? Đáp: Có bài kệ nói: Muôn người tuTịnh độ, Thì muôn người thành tựu. Tu thiền không Tịnh độ, Mười […]