---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Chủng Bát Nhã
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五種般若 (Kim Cang Soạn Yếu Sớ San Định Ký)
Một, Thật Tướng Bát Nhã. Thật tướng là thể của Bát Nhã, vì hiểu rõ tất cả các pháp đều không, xa lìa các tướng hư dối và sai lầm, nên gọi là thật tướng Bát Nhã.
Hai, Quán Chiếu Bát Nhã. Quán Chiếu là diệu dụng của Bát Nhã, vì Quán Chiếu rõ biết các pháp không có tướng, thảy đều vắng lặng để hiển bày dụng của thể, nên gọi là Quán Chiếu Bát Nhã.
Ba, Văn Tự Bát Nhã. Văn tự là cái để diễn bày. Bát Nhã là pháp được diễn bày. Nội dung và hình thức hợp lại phải dùng ngôn ngữ, văn tự. Tánh vốn vắng lặng, nên gọi là văn tự Bát Nhã.
Bốn, Cảnh Giới Bát Nhã. Cảnh giới là phạm vi của các pháp. Vì cảnh không có tự tướng, do trí phát hiện ra, dùng hai trí căn bổn và hậu đắc, soi rọi tất cả phạm vi của các pháp, đều vốn vắng lặng. Do cảnh đặt tên, nên gọi là cảnh giới Bát Nhã. (Căn Bổn Trí là trí có sẵn mà chính là Bồ Tát chứng được. Hậu Đắc Trí sau Căn Bổn Trí, khởi lên giáo hoá chúng sanh).
Năm, Quyến Thuộc Bát Nhã. Quyến thuộc là noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất và giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Vì các pháp này đều cùng loại với tánh trí huệ Quán Chiếu, nên gọi là quyến thuộc Bát Nhã.
(Noãn như dùi cây lấy lửa, chưa thấy lửa ra, trước có hơi nóng, lấy làm ví dụ người đạt đến Gia Hạnh Vị, chưa được lửa trí huệ đốt cháy củi phiền não, đã thấy tướng nóng. Đảnh là quán hạnh chuyển sang sáng suốt, như lên đỉnh núi, tất cả đều thấy rõ ràng. Nhẫn là chịu đựng. Đối với các pháp Khổ, Tập, Diệt, Đạo có thể chịu đựng, vui vẻ tu tập. Thế đệ nhất là đối với lý, tuy chưa chứng, mà đối với thế gian là vượt trội. Giới tức là giới luật Định tức là Thiền Định Huệ tức là trí huệ. Giải thoát: Giải là cột đã mở, được thoát ra, tự tại không bị ràng buộc. Giải thoát tri kiến: Tri là trí. Kiến là mắt. Trí huệ của con mắt soi tỏ các pháp đều không, không có chướng ngại, được tự tại).
Kinh Nghiệm     Bông Cải Chiên     Bò Nấu Tiêu Chay     Bị “Ma Nhập” Đi Tu Có Được Không?     Bò Bía Chay     Chế Tâm Nhứt Xứ, Vô Sự Bất Biện     Bì Chay     Bào Ngư Sốt Cà Ri     Bánh Xèo Chay     Mâu Thuẫn     


Trang chủ   >>  Nhạc - Phim   >>  Hòa Tấu

Trang
1 2 3 ...... 13 14 15 » »»


Pháp Ngữ
Bố thí ra, lòng chấp, phước sanh thiên
Lúc phước hết, sinh lại cuộc đời không như ý
Như tên bắn, xé hư không bay vút
Sức mỏn rồi, tên rớt biết về đâu!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 69,672 pháp âm và 6,290 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,716 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,258 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng đài
Lượt truy cập 12,600,361