---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Chủng Ý Lạc
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六種意樂 (Nhiếp Đại Thừa Luận)
Vì Bồ Tát tu tập tất cả pháp môn, nên phải vui mừng.
Một, Quảng Đại Ý Lạc. Bồ Tát dùng vô số bảy báu hiến cúng đức Phật, lại còn có thể Trì Giới, Nhẫn Nhục, thìền định, trí tuệ, cho đến thị hiện đã chứng được quả Phật ở đời, còn không thấy đủ. Đó gọi là Quảng Đại Ý Lạc.
Hai, Trường Thời Ý Lạc. Vì Bồ Tát thực hành Lục Độ, cho đến thị hiện chứng được quả Phật ở đời, tâm thường vui tươi, không có gián đoạn. Đó gọi là Trường Thời Ý Lạc.
Ba, Hoan Hỉ Ý Lạc. Vì Bồ Tát có thể dùng Lục Độ làm ích lợi cho chúng sanh. Do làm việc như thế, tâm sanh vui mừng. Đó gọi là Hoan Hỉ Ý Lạc.
Bốn, Hà Ân Ý Lạc. Hà là đội, vác. Vì Bồ Tát dùng Lục Độ này, đem đến ích lợi cho chúng sanh, mà không thấy người làm ân. Đó gọi là Hà Phụ Ý Lạc.
Năm, Đại Chí Ý Lạc. Vì Bồ Tát dùng việc tích tụ công đức thiện căn của Lục Độ như thế, hướng về Bố Thí cho tất cả chúng sanh, để cho chúng cùng được quả Phật. Đó gọi là Đại Chí Ý Lạc.
Sáu, Thuần Thiện Ý Lạc. Vì Bồ Tát dùng việc tích tụ công đức thiện căn của Lục Độ như thế, cùng chúng sanh Hồi Hướng cầu Phật quả, tâm không gián đoạn, chuyên nhất. Đó gọi là Thuần Thiện Chí Lạc.
Thọ Giới Và Xả Giới     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Butterflies     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Huyền Cao     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 7     Kém Cỏi     An Cư     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Be Awakened     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Cầu Na Bạt Ma (Gunavarmam)     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 6     Ưu Việt     Pháp Ngữ
Thị phi chỉ vị đa khai khẩu
Phiền não giai nhân cưỡng xuất đầu.
(Phiền não đều do ra mặt vội
Rắc rối chỉ bởi lắm lời thôi.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,015 pháp âm và 6,542 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,006 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 12,906,261