---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Thập Bát Sử
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八十八使 (Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Tập Chú)
Sử nghĩa là sai khiến. Vì Kiến Hoặc này có thể sai khiến tất cả chúng sanh, trôi nổi trong ba cõi sống, chết. Nói Kiến Hoặc là ý căn đối với Pháp Trần nổi lên những phân biệt. Tất cả có mười thứ:
1) Thân Kiến: ở trong năm ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức sai lầm cho là thân mình;
2) Biên Kiến: vì có Thân Kiến, rồi lại cho thân này luôn còn, hoặc cho thân này chết là hết, theo đó chấp một bên;
3) Kiến Thủ: ở trong pháp không chân thật mà lầm cho là Niết Bàn rồi sanh tâm giữ lấy;
4) Giới Thủ: ở trong chẳng phải giới chân chánh mà lầm cho là giới, giữ lấy và thực hành;
5) Tà Kiến: vì tối tăm không hiểu biết tà tâm ôm giữ lấy lý lẻ;
6) Tham: vì đối với các cảnh dục, bị hấp dẫn không biết chán;
7) Sân: vì đối với cảnh trái lòng nổi lên giận dữ;
8) Si: vì ở trong sự, lý lầm lạc không biết rõ;
9) Mạn: dựa vào tài đức, giàu sang của mình, xem thường người khác;
10) Nghi: vì tâm mờ, trái với chân lý, do dự không quyết định được. Mười sử này trải qua ba cõi bốn đế tăng, giảm không giống nhau, tổng cộng thành 88 sử. Bởi vì cõi Dục thì Khổ Đế đủ mười sử; hai đế Tập, Diệt thì mỗi đế có bảy sử trừ ba sử: Thân Kiến, Biên Kiến, giởi thủ; Đạo đế có tám sử trừ hai sử Thân Kiến, biến kiến thì Tứ Đế hợp lại thành 32 sử. Cõi Sắc, cõi Vô Sắc về Tứ Đế giống như Dục Giới, chỉ có mỗi đế lại trừ đi sân sử, cho nên mỗi giới có 28 sử; hai giới hợp lại thành 56 sử và Dục Giới 32 sử, tổng cộng thành 88.
(Hai đế Tập, Diệt, mỗi đế đều trừ Thân Kiến, Biên Kiến, Giới Thủ. Vì ba sử này đều nương vào Khổ Đế khởi lên mà hai đế Tập, Diệt thì không. Đạo đế trừ Thân Kiến, Biên Kiến, vì hai sử này cũng do Khổ Đế khởi lên mà Đạo đế thì không, nhưng không trừ giới thủ vì ngoại Đạo Đế không trừ giởi thủ. ở hai cõi trên trừ sân sử, vì hai giới này: sắc và vô sắc, không có sân).
Cúng Sao Giải Hạn     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Như Rồng     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Tăng Đông Tùng     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 28     Hy Sinh Quả Cảm     Có Phúc Mới Được Chư Tăng Hộ Niệm     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2) – Rạng Ngời     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Đại Tĩnh – Tiểu Tĩnh     Sự Tích Giới Luật – 178 Pháp Ba Dật Đề ( Đơn Đề ) – Phần 27     Tội Lỗi Và Tha Thứ     Pháp Ngữ
Ngươi đâu phải pháp trụ,
Xử sự quá chuyên chế,
Bậc trí cần phân biệt
Cả hai chánh và tà!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,154 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 13,178,399