---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ Độ
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 四 土(Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Diệu Tông Sao)
Một, Đồng Cư Độ. Đồng Cư Độ là cõi có dơ dáy, có sạch sẽ, giống như cõi Ta bà này, đầy dãy cát đá, là cõi ở chung với dơ bẩn vậy. Cõi Tây phương an dưỡng, vàng ngọc trang nghiêm, không có bốn đường ác, là cõi ở chung với trong sạch. Tuy sạch, dơ có khác, đều là chỗ phàm thánh cùng ở, nên gọi là đồng cư. (Tiếng Phạn là Ta bà, tiếng Hoa là Năng nhẫn).
Hai, Hữu Dư Độ. Hữu Dư Độ là các bậc Nhị Thừa đã dứt hết kiến, Tư Hoặc trong ba cõi, sống ở đó, nhưng còn Vô Minh hoặc chưa dứt hết, nên gọi là hữu dư.
Ba, Quả Báo Độ hay Thật Báo Độ. Tức là chỗ ở của các vị Bồ Tát Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng của Viên Giáo cho đến Đẳng Giác. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh sớ nói: chính vì tu theo pháp chân thật, mà được quả báo tốt nhất.
Bốn, Thường tịch quang độ. Thường tịch quang độ là cõi lý tánh. Thường là Pháp Thân. Tịch là giải thoát. Quang là Bát Nhã. Không biến đổi là thường. Xa lìa có, không là tịch (vắng lặng). Soi sáng tục đế, chân đế là quang. Đó là chỗ ở của quả Phật, Diệu Giác cứu cánh. Tịnh Danh sớ nói: Nhân là nguyện, hạnh tu theo Viên Giáo. Nhân cùng cực, quả đầy đủ, thành tựu bậc Diệu Giác, ở cõi Thường Tịch Quang.
Cúng Dường Trai Tăng     Người Cho Phải Cám Ơn     Chiếc Răng Chó Màu Nhiệm     Công Khai     Nghiệp Còn Nặng     Công Đức Ăn Chay     Quỷ Tử Mẫu     Bích Chi Phật     Bún Riêu Chay     Bún Mọc Chay     


Pháp Ngữ
Tiêu nhất phần tập khí
Đắc nhất phần quang minh
Nhẫn đắc nhất phần não phiền
Tiện chứng thiểu phần Bồ Đề.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 69,672 pháp âm và 6,290 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,716 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,258 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng đài
Lượt truy cập 12,605,766