---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Ngũ Bách Niên
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五五百年 (Pháp Hoa Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao)
5500 năm là số năm trong ba thời kỳ chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp của Đức Phật ra đời. Chánh pháp trong 1000 năm; tượng pháp trong 1000 năm; mạt pháp trong 10. 000 năm. Nay lấy 2500 chia cho 5, ta được: Thời kỳ đầu 2500 năm, là thời kỳ chánh pháp; có người tu, chứng, giải thoát, Thiền Định. Thời kỳ kế 2500 năm, là thời kỳ tượng pháp; có người tu, nhưng không người chứng quả, mặc dù có người học rộng hiểu nhiều. Sau 500 năm là thời đầu của mạt pháp 1500 năm. ở thời này, không có người tu, không có người chứng, chỉ lấy đấu tranh chính là tu. Vì pháp Phật có thịnh, suy không giống nhau; nên phân chia 5500 này, như sau: Thứ nhất, 500 năm giải thoát kiên cố. Giải thoát tức là tự tại. Các vị Tỳ Kheo, ở trong 500 năm chánh pháp, không học gì khác, mà chỉ học Đại Thừa, lợi ích chúng sanh, giải thoát tự tại, kiên cố bất biến. Thứ ba, 500 năm đa văn kiên cố. Các vị Tỳ Kheo, ở trong 500 năm tượng pháp, ít giữ giới luật, lười tu Thiền Định, chỉ hay học nhiều, hiểu theo văn tự, ngữ ngôn, kiên cố bất biến. Thứ tư, 500 năm tháp tự kiên cố. Các vị Tỳ Kheo, ở trong 500 tượng pháp, ít tu Thiền Định, ham trồng ruộng phước, kết duyên lành, phần nhiều xây dựng chùa tháp, kiên cố bất biến. Thứ
Năm, 500 năm đấu tranh kiên cố. Các vị Tỳ Kheo, ở trong 500 năm mạt pháp, không giữ giới luật, chỉ có tranh luận, tăng trưởng Tà Kiến, kiên cố bất biến.
Sự Tích Giới Luật – Bảy Pháp Diệt Tránh ( Phần 1 )     Giữa Cọp Và Rắn     Không Vội Hoàn Tục     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Bình Đẳng     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Phục Đà Nan Đề, Hiếp Tôn Gỉa     Sự Tích Giới Luật – Một Trăm Pháp Chúng Học     Theo Dòng     Chưa Nên Xuất Gia     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Như Lai     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Ưu Ba Cúc Đa     Pháp Ngữ
Địa ngục vị không,
Thệ bất thành Phật
Chúng sanh độ tận,
Phương chứng Bồ Đề


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,838 pháp âm và 6,754 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,158 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 268, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 13,221,962