---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Phá Sư Thập Đức
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 法師十德 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Trong phẩm thứ mười của Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Thiện Huệ ở địa thứ chín, tu tập tất cả công đức, hạnh nguyện, làm đại pháp sư, giỏi giữ gìn, bảo vệ pháp tạng của Như Lai, bằng vô lượng trí huệ, biện tài hay cùng đại chúng diễn thuyết các pháp, làm cho chúng sanh được an vui lớn, có đủ mười đức này gọi là pháp sư.
Một, Thiện Tri Pháp Nghĩa. Thiện Tri Pháp Nghĩa là vì Bồ Tát có trí vô ngại, giỏi biết các ý nghĩa khác nhau chứa trong câu trong chữ.
Hai, Năng Quảng Tuyên Thuyết. Năng Quảng Tuyên Thuyết là vì Bồ Tát dùng trí huệ rộng nói pháp vi diệu của Phật cho tất cả chúng sanh nghe.
Ba, Xử Chúng Vô Úy. Xử Chúng Vô Úy là vì Bồ Tát ở trong chúng hội, giỏi nói pháp yếu, tùy theo sự thắc mắc của người khác, trả lời thỏa đáng, không hề sợ sệt.
Bốn, Vô đoạn biện tài. Vô đoạn biện tài là vì Bồ Tát biện tài vô ngại, nói tất cả pháp trải qua vô lượng kiếp không chút gián đoạn.
Năm, Xảo Phương Tiện Thuyết. Xảo Phương Tiện Thuyết là vì Bồ Tát bằng phương tiện khéo léo, tùy theo căn cơ nói tất cả pháp môn Đại Thừa hay Tiểu Thừa, làm cho người khác thấu hiểu chánh pháp.
Sáu, Pháp Tùy Pháp Hành. Pháp Tùy Pháp Hành là vì Bồ Tát nói pháp khiến cho tất cả chúng sanh nghe và làm theo các hạnh tối thắng.
Bảy, Oai Nghi Cụ Túc. Oai Nghi Cụ Túc là vì Bồ Tát, trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi thật đáng kính đáng nể. Có oai nghi thì đúng pháp tắc, nên đối với giới luật, không sai phạm.
Tám, Dũng Mãnh Tinh Tấn. Dũng Mãnh Tinh Tấn là vì Bồ Tát phát tâm dũng mãnh, siêng năng tu tập tất cả pháp lành, dạy bảo chúng sanh, không có thối lui.
Chín, Thân tâm vô nguyện. Thân tâm vô nguyện là vì Bồ Tát nghiêm túc thân tâm, tu tập các hạnh tối thắng, luôn khởi tâm từ giáo hóa chúng sanh, không có lười biếng, mỏi mệt.
Mười, Thành Tựu Nhẫn Lực. Thành Tựu Nhẫn Lực là vì Bồ Tát tu tập tất cả hạnh Nhẫn Nhục, thành tựu được sức Vô Sanh Pháp Nhẫn.
(Vô Sanh Pháp Nhẫn là vì tất cả pháp, xưa nay không sanh, ở trong pháp này mà nhận được thì có thể ấn chứng).
Kinh Nghiệm     Bông Cải Chiên     Bò Nấu Tiêu Chay     Bị “Ma Nhập” Đi Tu Có Được Không?     Bò Bía Chay     Chế Tâm Nhứt Xứ, Vô Sự Bất Biện     Bì Chay     Bào Ngư Sốt Cà Ri     Bánh Xèo Chay     Mâu Thuẫn     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Nhược năng chuyển cảnh
Tắc đồng Như Lai


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 69,672 pháp âm và 6,290 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,716 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,258 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích quảng đài
Lượt truy cập 12,600,342