Ấn Tống Kinh Cúng Dường Ni Sinh HVPGVN – Huế ( IX – X – Chùa Hồng Đức )

20,500 8,500,000 

Đạo Tràng Cần Trợ Duyên : Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế Khóa Cử Nhân Phật Học – Khóa VIII – IX – X

Số lượng : 160 Ni sinh

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – Huế

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 07/05/2018

Danh Mục Kinh Sách Cần Trợ Duyên Ấn Tống (Cập nhật 15/03/2020)

1) Đại Tạng Kinh Nikaya ( Bộ 13 tập ) – HT Minh Châu Dịch : 

2) Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập Nikaya – A Hàm): 5 Bộ

3) Phật Quang Đại Từ Điển ( Bộ 8 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch : 15 Bộ

4) Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch: 62 Bộ

5) Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch : 62 Bộ

6) Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập ) – HT Phước Sơn Dịch : 62 Bộ

7) Đại Tạng Kinh ( Bản Điện Tử chứa trong Máy Đọc Sách ): 20 cái

8) Liên Hoa Nguyệt San (Huế ) – Hội Tăng Già Trung Việt : 10 Bộ

9) Đuốc TuệHội Phật Giáo Bắc Kỳ : 10 Bộ

10) Từ Bi Âm – Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học : 10 Bộ

11) Nguyên Thủy – Tiều Thừa – Đại Thừa PG Tư Tưởng Luận – HT Quảng Độ Dịch: 10 Bộ

12) Luận A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa – Nguyên Huệ dịch: 10 Bộ

13) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá – HT Tuệ Sỹ Dịch: 10 Bộ

14) Trung Luận – HT Thiện Siêu Dịch: 10 Bộ

15) Luận Thành Duy Thức – HT Tuệ Sỹ Dịch: 10 Bộ

16) Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ: HT Thanh Kiểm: 10 Bộ

17) Kinh Kim CangBát Nhã Tâm Kinh – TK Thích Nhuận Châu Dịch: 10 Bộ

18) Lược Sử Phật GiáoNguyễn Minh Tiến Dịch: 10 Bộ

19) Đức Phật Gotama – Gs Trần Phương Lan Dịch: 10 Bộ

20) Đông Phương Luận Lý Học – HT Nhất Hạnh: 10 Bộ

21) Lịch Sử Phật Giáo Xứ Huế – TT Thích Hải Ấn – Hà Xuân Liêm: 10 Bộ

 

 

3,100,000 

cần 103 bộ

4,000,000 

cần 15 bộ

8,000,000 

cần 10 bộ

6,000,000 

cần 10 bộ

3,750,000 

cần 10 bộ

100,000 

cần 5462 bộ

500,000 

cần 55 bộ

105,000 

cần 48 bộ

400,000 

cần 59 bộ

8,500,000 

cần 12 bộ

110,000 
20,500 
180,000 

cần 19 bộ

35,000 
825,000 

cần 14 bộ

500,000 

cần 13 bộ

290,000 

cần 5 bộ

95,000 
97,000 
77,000 

cần 10 bộ

100,000 

cần 8 bộ

60,000 

cần 5 bộ

80,000 

cần 9 bộ

1,000,000 

cần 10 bộ