Ấn Tống Kinh Cúng Dường Ni Sinh HVPGVN – Huế ( IX – X – Chùa Hồng Đức )

20,500 8,500,000 

Đạo Tràng Cần Trợ Duyên : Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế Khóa Cử Nhân Phật Học – Khóa VIII – IX – X

Số lượng : 160 Ni sinh

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – Huế

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện Ngày Thỉnh: 07/05/2018

Danh Mục Kinh Sách Cần Trợ Duyên Ấn Tống (Cập nhật 01/10/2019)

1) Đại Tạng Kinh Nikaya ( Bộ 13 tập ) – HT Minh Châu Dịch : 

2) Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập Nikaya – A Hàm): 5 Bộ

3) Phật Quang Đại Từ Điển ( Bộ 8 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch : 15 Bộ

4) Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch: 50 Bộ

5) Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch : 50 Bộ

6) Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập ) – HT Phước Sơn Dịch : 50 Bộ

7) Đại Tạng Kinh ( Bản Điện Tử chứa trong Máy Đọc Sách ): 20 cái

8) Liên Hoa Nguyệt San (Huế ) – Hội Tăng Già Trung Việt : 10 Bộ

9) Đuốc TuệHội Phật Giáo Bắc Kỳ : 10 Bộ

10) Từ Bi Âm – Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học : 10 Bộ

11) Nguyên Thủy – Tiều Thừa – Đại Thừa PG Tư Tưởng Luận – HT Quảng Độ Dịch: 10 Bộ

12) Luận A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa – Nguyên Huệ dịch: 10 Bộ

13) A Tỳ Đạt Ma Câu Xá – HT Tuệ Sỹ Dịch: 10 Bộ

14) Trung Luận – HT Thiện Siêu Dịch: 10 Bộ

15) Luận Thành Duy Thức – HT Tuệ Sỹ Dịch: 10 Bộ

16) Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ: HT Thanh Kiểm: 10 Bộ

17) Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện: 10 Bộ

3,100,000 

cần 115 bộ

4,000,000 

cần 6 bộ

8,000,000 

cần 10 bộ

6,000,000 

cần 10 bộ

3,750,000 

cần 10 bộ

100,000 

cần 5799 bộ

500,000 

cần 49 bộ

105,000 

cần 41 bộ

400,000 

cần 48 bộ

8,500,000 

cần 5 bộ

110,000 

cần 12 bộ

Đọc tiếp20,500 

Đã hoàn thành

140,000 

cần 19 bộ

35,000 

cần 15 bộ

825,000 

cần 15 bộ

500,000 

cần 15 bộ

290,000 

cần 9 bộ