Ấn Tống Kinh Cúng Dường Ni Sinh HVPGVN – Huế ( Khóa VIII – IX – X – Chùa Hồng Đức )

100,000 8,500,000 

Đạo Tràng Cần Trợ Duyên : Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế Khóa Cử Nhân Phật Học – Khóa VIII – IX – X Số lượng : 160 Ni sinh Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – Huế Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện Ngày Thỉnh: 07/05/2018

Danh Mục Kinh Sách Cần Trợ Duyên Ấn Tống (Cập nhật 01/07/2019)

1) Đại Tạng Kinh Nikaya ( Bộ 13 tập ) – HT Minh Châu Dịch : 120 Bộ

2) Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập Nikaya – A Hàm): 50 Bộ

3) Phật Quang Đại Từ Điển ( Bộ 8 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch : 10 Bộ

4) Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch: 120 Bộ

5) Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch : 120 Bộ

6) Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập ) – HT Phước Sơn Dịch : 120 Bộ

7) Đại Tạng Kinh ( Bản Điện Tử chứa trong Máy Đọc Sách ): 20 cái

8) Liên Hoa Nguyệt San (Huế ) – Hội Tăng Già Trung Việt : 10 Bộ

9) Đuốc TuệHội Phật Giáo Bắc Kỳ : 10 Bộ

10) Từ Bi Âm – Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học : 10 Bộ

3,100,000 

cần 120 bộ

4,000,000 

cần 7 bộ

8,000,000 

cần 10 bộ

6,000,000 

cần 10 bộ

3,750,000 

cần 10 bộ

100,000 

cần 5861 bộ

500,000 

cần 51 bộ

105,000 

cần 50 bộ

400,000 

cần 50 bộ

8,500,000 

cần 5 bộ