---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhất Thừa
----------------------------- Từ Điển Đa Ngôn Ngữ - Cs Minh Thông -----------------------------
● Ekayāna (S), Ekacyāna (S), Ekayānaṁ (S), One yanna.
----------------------------- Từ Điển Thiền Tông Hán Việt - Hân Mẫn - Thông Thiền -----------------------------
● 一 乘. 1. Phương pháp căn bản duy nhất của đức Phật nhằm giáo hóa tất cả chúng sinh thành Phật. Đoạn Tế Tâm Yếu ghi:
“從 佛 至 祖、并 不 論 別 事、唯 論 一 心、亦 云 一 乘、所 以 十 方 諦 求、更 無 餘 乘。
– Từ Phật đến Tổ đều không luận việc gì khác, chỉ luận về nhất tâm, cũng gọi nhất thừa. Thế nên tìm kỹ trong mười phương cũng không có thừa nào khác. “
● 2. Chỉ cho một thừa nào đó trong ba thừa (Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát hoặc Phật). Minh Giác Ngữ Lục q. 2 ghi:
“所 以 道:天 魔 外 道 是 辜 恩 德 漢、聲 聞 一 乘 是 自 欺 誑 人。
– Cho nên nói: Thiên ma ngoại đạo là kẻ cô phụ ân đức, còn một thừa Thanh văn là người tự lừa dối. “
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 一乘 (Pháp Hoa Kinh)
Là Phật Thừa. Thừa có nghĩa là chuyên chở. Phật nói Nhất Thừa Pháp để chúng sanh nương đây mà tu hành, xa lìa biển Khổ Sanh tử, đến bờ Niết Bàn. Dụ như cái xe lớn chở bảy món báu được con trâu lớn màu trắng kéo Phật ra đời, ý Ngài muốn nói thẳng Pháp Hoa, nhưng vì căn cơ chúng sanh không bằng nhau; do đó trước nói pháp Tam Thừa để tâm tánh chúng sanh thuần thục. Nên kinh nói rằng: Từ Đạo Nhất Thừa, phân biệt nói có ba. Sau đến hội Pháp Hoa, việc tu hành theo Tam Thừa, giờ trở về Nhất Thừa rộng lớn. Lại nói: Cõi nước chư Phật mười phương, chỉ có pháp Nhất Thừa. (Tiếng Phạn là Niết Bàn, tiếng Hoa là Diệt Độ; Thất bảo: Kim, ngân, Lưu Ly, pha lê, xa cừ, xích chơn châu; Tam Thừa: Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát).
Tịnh Đâu Xuất Của Bồ Tát Di Lặc     Sống Còn     Khái Quát Về Mandala     Làm Đệ Tử – Mù Quáng     Cúng Giỗ Giản Đơn     Phản Ứng     Công Cha Như Núi Thái Sơn     Triết Lý     Trưởng Lão Ni Sanghamitta     Tái Sinh Và Biến Đổi     
Pháp Ngữ
Lìa rừng lại hướng rừng[2]
Thoát rừng chạy theo rừng.
Nên xem người như vậy,
Ðược thoát khỏi buộc ràng.
Lại chạy theo ràng buộc.
([2] Lìa ái dục gia đình, lại chạy theo khổ hạnh ở rừng núi)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,442 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,450,997