Ấn Tống Cúng Dường Đại Tạng Kinh Việt Nam (Phiên Bản Điện Tử Chứa Trong Máy Đọc Sách)

100,000 

Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt (Phiên bản điện tử ) này được copy từ Thư Viện Kinh – Sách Phật Giáo của website Pháp Thí Hội.

Ban Quản Trị tiến hành chương trình cúng dường Đại Tạng Kinh ( Phiên bản điện tử ) để Trợ Duyên cho các Chư Tăng /Ni có sở nguyện nghiên cứu chuyên sâu Đại Tạng để sau này đủ nhân duyên ra hoằng pháp độ sanh.

Tên Sách: Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt ( Phiên bản điện tử )

Gồm có

Bộ Kinh : Các Bộ Kinh Điển Đại Thừa đã được dịch : Kinh Đại Bát Nhã , Kinh Hoa Nghiêm , Kinh Pháp Hoa , Kinh Lăng Nghiêm , Kinh Đại Bảo Tích , Kinh Bi Hoa , Kinh Địa Tạng,Kinh Nikaya…

Bộ Luật : Các Bộ Luật đã được dịch : Ma Ha Tăng Kỳ , Luật Tứ Phần , Luật Ngũ Phần, Luật Thiện Kiến…

Bộ Luận : Các Bộ Luận của các Tông Thiền – Tịnh – Mật – Duy Thức

Sách Phật Học : Nhiều bộ Giảng Giải Kinh Sách , Luật, Luận, Trước Tác …….của các Tông phái được chia làm nhiều thể loại

Nguồn : Thư Viện Kinh Sách Phật Giáo của website www.phapthihoi.org

100,000 

cần 5948 bộ

Danh mục:


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua