Trợ Duyên Cúng Dường Kinh Sách Cho Chư Tăng/Ni Đang Theo Học Tại Các Trường Phật Học

10,000 3,100,000 

26,000 
70,000 
135,000 

cần 2 bộ

32,000 
350,000 

cần 9 bộ

32,000 

cần 15 bộ

Đọc tiếp

cần 1 bộ

3,100,000 

cần 122 bộ

2,500,000 
38,000 
100,000 
60,000 
320,000 

cần 1 bộ

33,000 

cần 20 bộ

70,000 
195,000 

cần 1 bộ

140,000 

cần 1 bộ

165,000 
70,000 

cần 2 bộ

80,000 

cần 5 bộ

39,000 

cần 5 bộ

1,070,000 

cần 2 bộ

500,000 

cần 51 bộ

20,500 
580,000 
2,000,000 

cần 1 bộ

55,000 
37,000 

cần 5 bộ

105,000 

cần 31 bộ

100,000 

cần 5953 bộ

10,000 

cần 4 bộ

35,000 
473,000 

cần 4 bộ

1,500,000 
Danh mục:


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua