Trợ Duyên Cúng Dường Kinh Sách Cho Chư Tăng/Ni Đang Theo Học Tại Các Trường Phật Học

12,000 4,000,000 

26,000 
70,000 
16,000 
120,000 
37,000 
70,000 
102,000 
25,000 
135,000 
25,000 
32,000 
350,000 
32,000 
Đọc tiếp
2,700,000 

cần 122 bộ

2,500,000 
1,500,000 
38,000 
100,000 
400,000 
400,000 
85,000 
600,000 
100,000 
65,000 
4,000,000 

cần 7 bộ

60,000 
320,000 
70,000 
33,000 
65,000 
290,000 
33,000 
70,000 
20,000 
195,000 
12,000 
Danh mục:


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua