Trợ Duyên Cúng Dường Kinh Sách Cho Chư Tăng/Ni Đang Theo Học Tại Các Trường Phật Học

12,000 3,000,000 

26,000 
120,000 
70,000 
135,000 
32,000 
350,000 

cần 200 bộ

32,000 
Đọc tiếp
2,760,000 

cần 122 bộ

2,500,000 
38,000 
600,000 
100,000 
65,000 
60,000 
320,000 
290,000 
33,000 
70,000 
195,000 
12,000 
140,000 
165,000 
70,000 
80,000 
39,000 
1,070,000 
500,000 

cần 50 bộ

20,500 
580,000 
2,000,000 
135,000 
55,000 
37,000 
422,000 
105,000 

cần 30 bộ

3,000,000 

cần 200 bộ

Danh mục:


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua