Trợ Duyên Cúng Dường Kinh Sách Cho Chư Tăng/Ni Đang Theo Học Tại Các Trường Phật Học

25,000 3,100,000 

135,000 
3,100,000 

cần 115 bộ

2,500,000 
100,000 
60,000 
320,000 
70,000 
195,000 
1,670,000 
500,000 

cần 49 bộ

580,000 
2,280,000 

cần 36 bộ

55,000 
105,000 

cần 41 bộ

100,000 

cần 5799 bộ

35,000 

cần 15 bộ

473,000 
1,500,000 
490,000 
195,000 
422,000 
825,000 

cần 15 bộ

120,000 
65,000 
25,000 
1,800,000 
98,000 
60,000 
110,000 

cần 12 bộ

500,000 

cần 15 bộ

450,000 
Danh mục: