Category Archives: Bài Học Đạo Lý

Những Bài Viết Hay Về Đạo Lý

Ảo Tưởng

“Làm thế nào để đạt tới sự Sống Vĩnh Cửu?” “Sự Sống Vĩnh Cửu chính là bây giờ đây. Con hãy trở về với hiện tại.” “Nhưng con đang sống trong hiện tại bây giờ đây, không phải sao?” “Không phải đâu.” “Sao lại không?” “Tại vì con không buông bỏ quá khứ.” “Tại sao […]

Hiện Diện

“Ở đâu con sẽ tìm được sự Thức Giác?” “Ở nơi đây.” “Chừng nào điều đó xảy ra?” “Đang xảy ra ngay bây giờ đây.” “Vậy tại sao con không cảm nghiệm được?” “Bởi vì con không nhìn.” “Con phải nhìn để tìm gì?” “Không để tìm cái gì hết. Chỉ nhìn thôi.” “Nhìn gì?” […]