Khiêm Tốn – Chấp Nhận

KHIÊM TỐN

Một du khách tự cho mình là người truy tầm Chân Lý, Minh Sư bảo ông: “Nếu bạn tìm kiếm Chân Lý, thì bạn phải có một điều vượt lên trên hết mọi điều khác.”

i biết. Đó là lòng say mê không thể cưỡng được đối với Chân-Lý.”

Không phải đâu. Đó là thái độ sẵn sàng chấp nhận rằng bạn có thể sai lầm.”

CHẤP NHẬN

“Làm thế nào để i có thể trở thành một vĩ nhân như thầy.”

Minh Sư đáp: “Tại sao phải trở thành một vĩ nhân? Thành nhân đã là một kỳ công vĩ đại rồi!”