Lạy Phật Tội Diệt, Phước Sanh

HỎI: Tôi mới thực tập lạy Hồng danh Phật vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, trong quá trình lễ lạy tâm tôi cứ suy nghĩ lung tung, không được chuyên nhất. Kính hỏi quý Báo là làm cách nào để lạy Phật mà lòng không tạp loạn, được định tĩnh, nhất tâm? Nếu tâm còn dao động như thế thì lễ bái có tiêu trừ được tội chướng không(TRẦN NGỌC THẢO, Q.1, TP.HCM)

ĐÁP: Bạn Trần Ngọc Thảo thân mến!

Bạn đã có duyên lành với Tam bảo và sự nghiệp tu tập khi biết chọn cho mình pháp môn hành trì lễ lạy Hồng danh Phật. Thực tập bất cứ pháp môn tu nào, trong giai đoạn đầu, cũng đều không dễ nhiếp phục tâm tán loạn của mình. Thấy tâm của mình vọng động, suy nghĩ lung tung cũng là một bước tiến quan trọng trong quá trình tu tập, vì bước đầu đã nhận diện được tâm hoang vu của chính mình. Nếu tinh tấn hành trì, theo thời gian thì chánh niệm tỉnh giác được thiết lập cao độ, vọng tưởng thưa dần, sự tập trung và nhất tâm sẽ xảy ra.

Trong khi lễ bái, miệng xướng danh hiệu Phật, thân năm vóc sát đất phủ phục trước tượng Phật, tâm nghĩ tưởng đến Phật là bậc Đạo sư, là đấng Cha lành với tất cả lòng thành kính. Nên lễ lạy một cách thật chậm rãi, thong thả với tâm thành kính thiết tha. Không nên đặt ra chỉ tiêu như vài trăm lạy trong mỗi khóa lễ và cố lạy cho xong. Điều cần thiết là dù ít nhưng lạy được lạy nào thì sâu sắc, trọn vẹn và hết lòng với cái lạy đó. Phải quán tưởng để khi lạy ta “tiếp xúc” được với Phật, hai bàn tay ôm chân Phật, trán đặt lên bàn chân Ngài với tất cả niềm tôn kính và thiêng liêng. Lạy Phật sâu sắc và trọn vẹn như thế thì mới giao cảm được với Phật, thấy “Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng”, và tâm tư nhờ đó lắng đọng, rỗng rang.

Bạn cứ nuôi dưỡng sự vô tâm và tinh tấn chuyên cần trong việc lễ bái hàng ngày. Theo thời gian, tâm của bạn nhờ công phu hành trì lạy Phật sẽ được an tịnh, không những tội chướng tiêu trừ mà phước đức ngày càng tăng trưởng.

Nguồn: giacngo.vn


Pháp Thí Hội không phải là shop bán các văn hóa phẩm Phật Giáo. Hội chỉ là nơi nhận Tịnh Tài của các Phật Tử gửi về, mua kinh sách (theo form đăng ký trên web của các Phật Tử ) và thay các Phật Tử đó đi cúng dường các chùa ở vùng xa , những nơi thiếu kinh sách cho các Phật tử nơi đó tu học. Nếu quý Phật Tử muốn thỉnh kinh sách xin vui lòng không đăng ký tại đây. Bỏ qua