A Tăng Kỳ Kiếp

● (Asamkhyeya kalpa, inmombrable) giai cấp tu hành của Bồ Tát có 50 Địa Vị chia làm ba kiếp A Tăng Kỳ: Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, cộng 40 Địa Vị, ấy là kiếp thứ nhứt. Còn Thập Địa từ địa thứ nhứt đến địa thứ bảy là kiếp thứ hai, từ địa thứ tám đến địa thứ thứ mười là kiếp thứ ba. Tu địa thứ mười trọn rồi, mới đến quả Phật.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.