Bốn Đức

● Tức là bốn đức của Niết Bàn : chân thường – chân lạc – chân ngã – chân tịnh. Chân thường hay là Thường đức : thể của Niết Bàn là vĩnh hằng, bất biến và không Sanh Diệt nên gọi là Thường; Lạc, Ngã, Tịnh cái thể cũng vắng lặng giải thoát, hoàn toàn an lạc không còn bị nhiễm ô chi phối.

● Là nguyên, hanh, lợi, trinh. Theo kinh Dịch, đó là bốn đức của càn, tượng trưng cho trời.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.