Cửu Hữu

● Tức tam hữu. Ba Cõi Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới, nếu chia nhỏ ra sẽ thành chín nên gọi là cửu hữu. Do có phiền hoặc, nghiệp báo, sanh tử nên gọi là Hữu. Gồm :

1.Dục giới ngũ địa.

2.Li sinh hỷ lạc địa.

3.Định ly sinh lạc địa.

4.Ly hỷ diệu lạc địa.

5.Xả niệm thanh tịnh địa.

6.Không vô biên xứ địa.

7.Thức vô biên xứ địa.

8.Vô Sở Hữu xứ địa.

9.Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa

This entry was posted in . Bookmark the permalink.