Cửu Tưởng Quán

● Là phép quán thân bất tịnh. Nghĩ tưởng đến chín giai đoạn tan rã của thân người sau khi chết :

1/ Thây mới chết bầm xanh,

2/ Lần lần sình chương,

3/ Kế đến nứt nẻ,

4/ Máu mủ rịn chảy ra,

5/ Da thịt rục rã,

6/ Lầy thúi,

7/ Vòi, thú đục ăn,

8/ Xương mục,

9/ Tất cả đều tiêu tan.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.