Rahula

● (La-Hầu-La) có nghĩa là một trở ngại. Khi hay tin Yasodhara vừa sanh được một hoàng nam, Siddhattha buộc miệng thốt lên : “Lại thêm một trở ngại”. Là một cái tên khác thường. Nó có nghĩa là “xiềng xích”, điều đó nói lên, vào lúc hạ sinh con mình, đức Cồ đàm Ngài đã đến trình độ coi mọi sự, kể cả đứa con xinh xắn, như là những xiềng xích có thể buộc ràng người ta vào sự sống. Việc lựa chọn cái tên này chỉ ra rằng, ngay cả vào thời gian sinh đứa con đầu lòng, Ngài đã đạt đến trình độ coi đời sống gia đình là một trở ngại trên đường theo đuổi sự giải thoát tinh thần. Lại có tài liệu cho rằng Rahula sinh ra nhằm lúc Rahulâsura (La-hầu-la A-tu-la) đưa tay che mặt trăng để đánh nhau với trời Ðế-Thích. Rahula có nghĩa là “chướng nguyệt”, che mặt trăng. Rahulâsura là Vua A-tu-la trụ ở thành Quang Minh, tầng đất thứ nhất dưới đáy biển.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.