Trang chủ ebook   >>  Giảng Kinh

   

Sơ Lược Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Hán Văn - Hạnh Cơ

   

Lịch Sử Kết Tập Kinh Luận Lần II - HT Phước Sơn

   

Lịch Sử Kết Tập Kinh Luận Lần IV - HT Phước Sơn

   

Giới Thiệu Sơ Bộ Về Cuộc Khám Phá Thủ Bản Cổ Kinh Kharosthi Và Phật Giáo Càn Đà La - Tâm Hà Lê Công Đa

   

Thượng Tọa Bộ - Đại Chúng Bộ - Nguyên Hảo Dịch   

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Cs Hạ Liên Cư - HT Đức Niệm Dịch

   

Kinh Vô Lượng Thọ - Cs Hoàng Niệm Tổ Chú Giải - Như Hòa Dịch

   

Kinh Vô Lượng Thọ - Cs Hoàng Niệm Tổ Chú Giải - Tâm Tịnh Dịch

   

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - HT Tịnh Không ( còn thiếu) - Như Hòa Dịch   

48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh

   

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập 1 - HT Tịnh Không

   

Kinh A Di Đà Sớ Sao - Liên Trì Đại Sư - HT Hành Trụ Dịch

   

Kinh A Di Đà Thiển Thích - HT Tuyên Hóa - HT Minh Cảnh Dịch

   

Kinh Di Đà Giảng Giải - HT Tuyên Hóa

   

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập 3 - HT Tịnh Khôn

   

A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ Sao - TK Thích Thọ Phước Dịch

   

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập 6 - HT Tịnh Không

   

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa - Tập 5 - HT Tịnh Không

   

Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký - HT Tịnh Không   

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - HT Thiền Tâm Dịch

   

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật - HT Trí Tịnh Dịch

   

Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ - TT Thích Pháp Chánh Dịch

   

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Giảng Thích - TK Thích Hằng Quang Dịch

   

Nguồn Gốc Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Kotatsu Fujitta - Nhuận Châu   

Chúng Tôi Học Kinh Hoa Nghiêm - Tâm Minh

   

Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm - HT Trí Quảng

   

Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội - Định Huệ

   

Lược Giải Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện - HT Tịnh Không

   

Yếu Chỉ Kinh Hoa Nghiêm - HT Duy Lực

   

Tín Và Chứng Trong Kinh Hoa Nghiêm - Hồng Dương

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T25 - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T21 - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải - T06 - HT Tuyên Hóa

   

Con Sư Tử Vàng Của Thầy Pháp Tạng - HT Nhất Hạnh   

Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm - HT Thiện Hoa

   

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương - HT Tịnh Không

   

Giảng Kinh Lăng Nghiêm - HT Duy Lực

   

Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Lăng Nghiêm - Cs Tâm Minh - Lê Đình Thám Dịch

   

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải - T1 - Cs Lê Sỹ Minh Tùng

   

Chú Lăng Nghiêm - Kệ Và Giảng Giải - HT Tuyên Hóa

   

Đại Thế Chỉ Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Giảng Giải - Cs Lê Sỹ Minh Tùng Giảng Giải

   

Phép Tu Lăng Nghiêm Đại Định - HT Kim Cang Tử

   

Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao - Hương Nghiêm Hành Giả - Như Hòa Chuyển Ngữ   

Kinh Lăng Già - NS Trí Hải Dịch

   

Kinh Lăng Già - HT Duy Lực Dịch

   

Kinh Lăng Già - Cs Tuệ Khai Dịch

   

Kinh Lăng Già - HT Thanh Từ Dịch   

Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh - HT Từ Thông

   

Diễn Giải Kinh Pháp Hoa - HT Thông Bửu

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán - HT Chân Thường Dịch

   

Kinh Pháp Hoa - HT Trí Quảng

   

Yếu Nghĩa Kinh Vô Lượng Nghĩa Và Nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội - HT Trí Quảng

   

Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương - HT Từ Thông Giảng

   

Cương Yếu Kinh Pháp Hoa - HT Trí Quảng

   

Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa - Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm Thi hóa

   

Pháp Hoa Đề Cương - HT Nhật Quang   

Kinh Kim Cang - HT Duy Lực Dịch

   

Kinh Kim Cang - Cs Giang Vị Nông - Đồ Nam Lão Nhân Dịch

   

Nghiên Cứu Kinh Kim Cang - Phần Vô Ngã - HT Như Điển

   

Thuyết Kinh Giảng Luận - HT Duy Lực

   

Công Đức Của Việc Trì Kinh - HT Như Điển

   

Luận Tụng Kim Cương - Đường Nghĩa Tụng Dịch - Cs Nguyên Huệ Dịch

   

Kinh Kim Cang - HT Nhất Hạnh Dịch

   

Bí Truyền Kinh Vương - HT Như Điển

   

Kinh Kim Cang Chư Gia - Thành Hội Phật Giáo Việt Nam Ấn Hành

   

Kinh Kim Cương Luận - Đường Địa Bà Ha La Đẳng Dịch - Cs Nguyên Huệ Dịch   

Địa Tạng Mật Nghĩa - Chánh Trí Mai Thọ Truyền

   

Kinh Địa Tạng - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Địa Tạng - Vạn Phật Thánh Thành Dịch

   

Kinh Địa Tạng - HT Tuyên Hóa

   

Kinh Địa Tạng - HT Tịnh Không   

Bát Nhã Tâm Kinh Lược Giải - HT Duy Lực

   

Thực Tại Hiện Tiền - HT Viên Minh

   

Tinh Hoa Trong Bát Nhã Tâm Kinh - HT Bảo Lạc Dịch

   

Kinh Bát Nhã Giảng Giải - HT Thanh Từ

   

Chữ Không Trong Kinh Bát Nhã - HT Thanh Từ

   

Bát Nhã Tâm Kinh Thiền Giải - Đương Đạo

   

Bát Nhã Tâm Kinh Giảng Giải - HT Thanh Từ

   

Bát Nhã Tâm Kinh - Huyền Thanh Dịch

   

Bát Nhã Tâm Kinh - HT Tuyên Hóa

   

Bát Nhã Tâm Kinh Trực Giải - HT Thanh Từ   

Kinh Đại Bảo Tích 1 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Đại Bảo Tích 2 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Đại Bảo Tích 3 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Đại Bảo Tích 4 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Đại Bảo Tích 5 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Đại Bảo Tích 6 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Kinh Đại Bảo Tích 7 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Giảng Giải Kinh Đại Bảo Tích - ĐS Ấn Thuận

   

Kinh Đại Bảo Tích 8 - HT Trí Tịnh Dịch

   

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng - HT Tịnh Không   

Kinh Bát Đại Nhân Giác - HT Chơn Thiện

   

Bát Đại Nhân Giác - HT Tinh Vân - TT Thích Minh Quang Dịch

   

Kinh Bát Đại Nhân Giác - HT Thanh Từ Giảng

   

Kinh Bát Đại Nhân Giác - TT Thích Viên Giác Dịch

   

Kinh Bát Đại Nhân Giác - HT Tịnh Không

   

Kinh Bát Đại Nhân Giác - Cs Hạnh Cơ Dịch

   

Vài Cảm Nhận Về Kinh Bát Đại Nhân Giác - Hải Hạnh

   

Kinh Bát Đại Nhân Giác - HT Nhất Hạnh Dịch

   

Kinh Bát Đại Nhân Giác - TT Thích Thiện Huệ Dịch   

Chúng Tôi Học Kinh Duy Ma Cật - Tâm Minh

   

Khái Luận Tư Tưởng Kinh Duy Ma Cật - TT Thích Viên Lý

   

Kinh Duy Ma Cật - HT Duy Lực Dịch

   

Kinh Duy Ma Cật - HT Huệ Hưng Dịch

   

Kinh Duy Ma Cật - HT Thanh Từ Giảng

   

Đường Tu Không Hai - Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận - Minh Tâm

   

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Trực Chỉ Đề Cương - HT Từ Thông

   

Bồ Tát Có Bệnh - NS Như Đức   

Kinh Đại Bát Nê Hoàn - TK Thích Nguyên Hùng Dịch

   

Kinh Đại Bát Niết Bàn - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Niết Bàn - HT Trí Tịnh Dịch

   

Tổng Quan Kinh Đại Bát Niết Bàn - Cs Nguyên Minh

   

Kinh Đại Bát Niết Bàn Trực Chỉ Đề Cương - HT Từ Thông   

Kinh Dược Sư Giảng Giải - TK Thích Hằng Quang

   

Dược Sư Kinh Sám - HT Trí Quang Dịch

   

Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện Của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng - HT Tuyên Hóa   

Kinh Di Giáo - HT Hoàn Quan Dịch

   

Kinh Di Giáo - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Di Giáo Lược Giải - TT Thích Viên Giác

   

Kinh Di Giáo Dịch Thơ - Thành Tâm - Phan Khắc Nhượng Dịch Thơ   

Cốt Tủy Kinh Viên Giác - Phổ Nguyệt

   

Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương - HT Từ Thông

   

Kinh Viên Giác - HT Duy Lực Dịch

   

Kinh Viên Giác Giảng Giải - HT Thanh Từ

   

Kinh Viên Giác Luận Giảng - TK Thích Thông Huệ

   

Kinh Viên Giác Lược Giải - HT Giải Năng

   

Kinh Viên Giác - TK Thích Hằng Đạt Dịch   

Chúng Tôi Học Kinh Pháp Bảo Đàn - Tâm Minh

   

Kinh Pháp Bảo Đàn Giảng Giải - HT Thanh Từ

   

Kinh Pháp Bảo Đàn - HT Minh Trực Dịch

   

Kinh Pháp Bảo Đàn - NS Trí Hải Dịch   

Kinh Thằng Man - Chân Hiền Dịch

   

Kinh Thắng Man - HT Đức Niệm

   

Kinh Thằng Man - HT Thanh Từ Giảng   

Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh - HT Từ Thông

   

Bát Nhã Lý Thú Phân Thuật Tán - HT Bảo Lạc Dịch

   

Kinh Bát Nhã Nhân Vương Hộ Quốc Thân Bảo Ký - HT Bảo Lạc Dịch

   

Kinh Niệm Phật Ba La Mật - HT Thiền Tâm Dịch

   

Nguồn Gốc Và Tiến Trình Hình Thành Kinh Đại Bát Nhã - Hạnh Cơ

   

Kinh Bát Nhã Trực Chỉ Đề Cương - HT Từ Thông

   

Kinh Niệm Phật Ba La Mật Giảng Giải - TT Thích Phước Thái

   

Giới Thiệu Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa - Đào Nguyên

   

Tánh Không - NS Trí Hải Dịch   

Kinh 42 Chương - HT Thanh Cát

   

Kinh 42 Chương - HT Tuyên Hóa

   

Kinh 42 Chương - HT Phước Tịnh Giảng

   

Kinh Tứ Thập Nhị Chương - TT Thích Viên Giác Dịch

   

Kinh 42 Chương - HT Phước Tịnh

   

Kinh 42 Chương Có Phải Là Cuốn Kinh Đầu Tiên Tại Trung Quốc Không - Hạnh Cơ   

Kinh Phạm Võng - NS Trí Hải Dịch

   

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Lược - HT Duy Lực

   

Kinh Phạm Võng Giảng Ký - PS Diễn Bồi Giảng

   

Kinh Phạm Võng Giảng Ký - PS Diễn Bồi - HT Trí Minh Dịch

   

Chú Giải Kinh Phạm Võng - TK Giác Lộc   

Khái Quát Lịch Sử Truyền Bá Kinh Điển - TT Thích Viên Lý

   

Khái Quát Về Nguồn Gốc Kinh A Hàm - ĐĐ Thích Nguyên Hiền

   

Kinh A Hàm Với Phật Giáo Nhân Gian - Không Nguyên Dịch

   

Kinh Lời Vàng - HT Trí Nghiêm Dịch

   

Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao Chuyển Thơ

   

Kinh Thương Yêu - HT Nhất Hạnh Dịch

   

Toát Yếu Kinh Trung Bộ - T3 - HT Minh Châu Dịch

   

Từng Giọt Nắng Hồng - Kinh Pháp Cú - Tịnh Minh Soạn Dịch

   

Ba Pháp Ấn - ĐĐ Thích Viên Duy Dịch

   

Kinh Pháp Cú - Lời Vàng Phật Dạy - HT Thiện Siêu Dịch   

Kinh Phổ Môn Nghĩa - HT Tâm Châu Dịch

   

Kinh Phổ Môn Chủ Giảng - TK Thái Hòa

   

Kinh Phổ Môn - PS Diễn Bồi Giảng - Như Hòa Dịch

   

Bồ Tát Quán Thế Âm Và Phẩm Phổ Môn - HT Thái Hòa

   

Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn Giảng Lục - HT Trí Nghiêm Dịch   

Thần Chú Đại Bi - Viên Ngọc Của Người Cùng Tử - Tâm Hà - Lê Công Đa

   

Ý Nghĩa Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - HT Trí Quảng Dịch

   

Tìm Hiểu Do Đâu Chú Đại Bi Thiếu Năm Âm - Phúc Trung

   

Chú Đại Bi Giảng Giải - HT Tuyên Hóa   

Kinh Anan Vấn Phật Sự Kiết Hung - HT Tịnh Không - TK Thích Nhuận Nghi Dịch

   

Kinh Bách Dụ - Tâm Minh Ngô Tằng Giao Chuyển Thơ

   

Kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân -

   

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật - HT Trung Quán Dịch

   

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Cao Hữu Đính Dịch

   

Kinh Kiến Chánh - HT Trí Đức Dịch

   

Kinh Thập Thiện Giảng Giải - HT Thanh Từ

   

Phật Thuyết Kinh Vua A Xà Thế - Cs Phước Thắng - HT Đổng Minh Chứng Nghĩa

   

Kinh Pháp Ấn - HT Nhất Hạnh Dịch

   

Kinh Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán - HT Tâm Châu Dịch

Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,917 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,329 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn xuân trung
Lượt truy cập 33,394,399