---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Lục Tụ Giới Danh Nghĩa
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 六聚界名義 (Phiên Dịch Danh Nghĩa)
Tụ là tập trung lại một chỗ. Tội của chúng sanh có nặng, nhẹ, nên Phật chế ra các giới. Không có cách định tội cố định mà phải dựa vào tội nặng hay nhẹ; tất cả chia ra sáu loại, nên gọi là lục tụ.
Một, Ba La Di. Tiếng Phạn là Ba La Di, tiếng Hoa là Khí (bỏ đi). Người phạm tội này, vĩnh viễn bỏ ra ngoài Phật Pháp; còn gọi là cực ác. Giải Thích Ý nghĩa có ba:
01) là do phạm giới này, đạo quả không có phần;
02) là không được ở chung trong tăng;
03) là bỏ thân này rồi, phải đọa xuống địa ngục; nên gọi là cực ác.
Hai, Tăng Già Bà Thi Sa. Tiếng Phạn là Tăng Già Bà Thi Sa, tiếng Hoa là Tăng Tàn. Người phạm tội này, giống như người bị người khác làm cho tàn phế; mạng sống tuy chưa hết, mà thân thể đã tàn phế rồi. Nhỏ thì còn có thể cứu chữa, chư tăng tác pháp trừ bỏ tội của người ấy, nên gọi là Tăng Tàn.
Ba, Thâu Lan Giá. Tiếng Phạn là Thâu Lan. Thiện Kiến Luật nói: Thâu Lan gọi là đại (lớn); giá là tiếng Hoa, có nghĩa ngăn chặn đường thiện. Đây là trường hợp trong một danh từ có cả tiếng Phạn và tiếng Hoa. Người phạm tội này thì trở ngại rất nhiều trên con đường tu tập (Thiên Đạo), rơi xuống ác thú.
(Thiên Đạo là Trời và Người. Ác Thú là Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh).
Bốn, Ba Dật Đề. Tiếng Phạn là Ba Dật Đề, tiếng Hoa là đọa. Phạm tội này đọa xuống địa ngục Bát Hàn Bát Nhiệt.
(Bát Hàn là Át Phù Đà, Nê Lại Phù Đà, A Trá Trá, A Ba Ba, Ẩu Hầu, Uất Ba La, Ba Đầu Ma, Phân Đà Lợi. Bát Nhiệt là Tưởng, Hắc Thằng, Đôi Áp, Khiếu Hoán, Đại Khiếu Hoán, Thiêu Chá, Đại Thiên Chá, Vô Gián).
Năm, Ba La Dật Đề Xá Ni. Tiếng Phạn là Ba La Dật Đề Xá Ni, tiếng Hoa là Hướng Bỉ Hối. Tăng Kỳ Luật nói: tội này nên đến trước chúng bày tỏ rõ ràng Sám Hối.
Sáu, Đột Kiết La. Thiên Kiến Luật nói: tiếng Phạn gọi là Đột Kiết La, tiếng Hoa là Ác Tác. Đó là những điều ác do thân, miệng làm ra.
Tứ Phần Luật nói: tiếng Phạn gọi là Thức Xoa Ca La Ni, tiếng Hoa là Ưng Đương Học. Nghĩa là giới này khó giữ mà dễ phạm, nên phải học tập luôn, nhớ đến luôn; vì vậy không liệt kê tên tội, mà chỉ nói là Ưng Đương Học (luôn học tập, luôn nhớ đến).
Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Butterflies     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Pháp Sư Huyền Cao     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 7     Kém Cỏi     An Cư     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – Be Awakened     Cao Tăng Dị Truyện (Sau Nhị Tổ) – Cầu Na Bạt Ma (Gunavarmam)     Sự Tích Giới Luật – Ba Mươi Pháp Xả Đọa ( Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề ) – Phần 6     Ưu Việt     Tấn Hương     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có

Pháp Ngữ
Người còn tu học nhận chân
Địa cầu và chính bản thân của mình,
Nhận chân được cõi nhân sinh
Khổ đau bốn cảnh dập dình vây quanh,
Nhận chân cõi thế gian mình
Cũng như cảnh giới thiên đình cao xa,
Khéo mang Pháp Cú giảng ra
Như người thợ khéo nhặt hoa làm tràng!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 74,015 pháp âm và 6,542 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,005 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 12,903,123