---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhị Chủng Thần Lực
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 二種神力 (Lăng Già Kinh)
Kinh Lăng Già nói: Phật dùng hai thứ thần lực để gia bị cho Bồ Tát nghe và lãnh thọ nghĩa lý giáo pháp khi hỏi Phật.
Một, Hiện Thân Diệu Ngôn Thuyết Thần Lực.
Kinh nói: Bồ Tát ở bậc sơ địa, ở trong thần lực của Phật, vào Đại Thừa Tam Muội chiếu minh. Khi đã vào Tam Muội rồi thì mười phương thế giới, tất cả chư Phật dùng sức Thần Thông hiện ra thuyết pháp
(Sơ Bồ Tát Địa là địa thứ nhất trong mười địa- ở trong thần lực của Phật… là nhờ thần lực của Phật gia bị, nên có thể vào trong Đại Thừa chiếu minh Tam Muội, tức là định quang minh, từ định này mà thấy được mười phương chư Phật hiện thân thuyết pháp).
Hai, Dĩ Thủ Quán Đảnh Thần Lực.
Kinh nói: Bồ Tát sơ địa được thần lực Tam Muội, tích tập căn lành trong 100, 1000 kiếp mới thành tựu được, thứ tự vào các địa, cho đến địa pháp vân thứ mười, ở trong cung điện vi diệu như hoa sen lớn, ngồi trên sư tử tòa hình hoa sen lớn. Trang Nghiêm Thân bằng các thứ anh lạc như những đóa hoa vàng, mặt trời mặt trăng sáng rỡ. Các con tài giỏi từ mười phương đến, tập trung trên bảo tòa ở trong cung điện và được rưới nước lên đầu.
● 二種神力 (Đại Trí Độ Luận)
Một, khiến ở nơi xa thấy, nghe được. khiến chúng sanh ở nơi khác, quốc độ khác đều thấy, nghe được.
Hai, Khiến mọi người thấy Phật. Phật ở một nơi thuyết pháp, có thể khiến chúng sanh thấy Phật thuyết pháp trước mặt mình, giống như mặt trời mọc thì ảnh hiện mọi nơi có nước.
● 二宿因力 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Túc nhân lực là nguyện lực nhiều đời trước của đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na; vì muốn Hóa Độ Chúng Sanh, phát nguyện tu hành mà thành được Phật quả. Muốn thực hiện nguyện lực này, nên nay ra đời dùng bi, trí; hạnh, nguyện đầy đủ, bèn dùng tứ vô chướng giải thoát, mở rộng pháp môn Hoa Nghiêm Nhất Thừa Viên Giáo, khiến cho chúng sanh trong Pháp Giới, hiểu sâu trí huệ của Phật. Nhưng nhân kiếp trước của Phật, tuy nhiều, lược kê ra hai loại:
Một, Đại Nguyện Lực. Nghĩa là Phật từ trong nguyện lực, phát đại thệ nguyện, độ chúng sanh, nay đã thành Phật, dựa vào sức nguyện lớn, thị hiện mười phương thế giới, thuyết pháp độ sanh. Trong Hiện tướng phẩm nói: Tỳ Lô Giá Na Phật, nguyện lực bao trùm Pháp Giới , trong tất cả quốc độ, luôn chuyển bánh xe pháp vô thượng.
(Tiếng Phạn là Tỳ Lô Giá Na, tiếng Hoa là Biến Nhất Thiết Xứ, cũng gọi là Quang Minh Biến Chiếu).
Hai, Tích Hạnh Lực. Nghĩa là từ ngàn xưa vô lượng kiếp, từ nguyện phát khởi hạnh, hạnh thành đạt chứng được quả, mới có thể diễn thuyết các pháp, dạy bảo chúng sanh. Cho nên chư sơn thần có bài kệ rằng: Đã từng tu thắng hạnh thật vô biên; nay được Thần Thông cũng vô lượng; pháp môn rộng mở nhiều như vi trần; tất cả khiến chúng sanh được an vui, giác ngộ.
Quả Báo Một Việc Làm Ác     Vấn Đề Quỷ Thần ?     Gõ Cửa Thiền – Lời Khuyên Của Mẹ     Đậu Hũ Hấp Nấm Hương và Cà Rốt     Gà Chiên Giòn Nguyên Con & Nước Xốt     Chứa Sữa Trong Bụng Bò     Xuất Gia & Hiếu Hạnh     Đời này không hiểu đạo thì lại phải “đội lông và đeo sừng”, có thật như vậy không ?     Thầy có đủ sáu thần thông chưa?     Những Câu Chuyện Giáo Dục Về Đức Hạnh – Phần 3/3     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Lễ nghĩa sanh ư phú túc
Đạo tặc xuất ư bần cùng.
(Lễ nghĩa sinh tự giàu sang
Trộm cướp nảy tự bần cùng mà ra.)


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,757 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,304 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất lapbuu
Lượt truy cập 23,379,780