---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tam Đức
----------------------------- Pháp Số Căn Bản - Cs Hạnh Cơ -----------------------------
● Ba Đức.
1. Chỉ cho 3 đức tướng của cảnh giới đại Niết Bàn là: Pháp Thân Đức (thể tánh Chân Như xưa nay vốn có của thực tại vạn hữu), Bát Nhã Đức (trí tuệ giác ngộ) và Giải Thoát Đức (thoát khỏi mọi sự ràng buộc của phiền não).
2. Chỉ cho 3 đức tướng của quả vị Phật là: Trí Đức (trí tuệ giác ngộ quán sát thấy rõ thật tướng của vũ trụ vạn hữu), Đoạn Đức (diệt trừ tận gốc mọi phiền não hoặc nghiệp) và Ân Đức (công ơn cứu độ chúng sinh).
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 三德 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Một, Phật nương đại nguyện lực, cứu giúp chúng sanh, giống như mẹ yêu thương con đỏ. Đó là Ân Đức.
Hai, Đoạn Đức. Cũng gọi là giải thoát. Phật dứt trừ hoàn toàn tất cả phiền não mê lầm. Đó là Đoạn Đức.
Ba, Trí Đức. Phật dùng trí huệ bình đẳng, hiểu rõ tất cả các pháp, viên dung không chướng ngại. Đó là Trí Đức.
● 三德 (Kim Quang Minh Kinh Huyền Nghĩa )
Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát, đó là ba. Thường, lạc, ngã, tịnh đó là đức. (Thường là không thay đổi. Lạc là an ổn, vắng lặng. Ngã là tự tại vô ngại. Tịnh là xa lìa nhiễm ô. Đây là bốn đức của Phật)
Một, Pháp Thân Đức. Pháp là nguyên tắc (quỹ pháp). Chư Phật noi theo nguyên tắc này mà được thành quả Phật. Vì vậy gọi là Pháp Thân. Với Pháp Thân này, ở Phật không tăng, ở chúng sanh không giảm. Chúng sanh lầm lạc điều đó mà thành điên đão. Phật liễu ngộ điều đó mà được tự tại. Mê, ngộ tuy khác, tánh thể chỉ một, đầy đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Đó gọi là Pháp Thân Đức.
Hai, Bát Nhã Đức.Tiếng Phạn là Bát Nhã, tiếng Hoa là Trí tụê. Phật đã rốt ráo chứng được trí thỉ giác, mà còn có thể giác ngộ hoàn toàn các pháp, không sanh không diệt, thanh tịnhvô tướng, bình đẳng không hai, không tăng không giảm, đầy đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Đó gọi là Bát Nhã Đức.
Ba, Giải Thoát Đức.Không trói buộc gọi là giải. Được tự tại gọi là thoát. Phật vĩnh viễn xa lìa sự ràng buộc của hoặc nghiệp, được đại tự tại, đầy đủ thường, lạc, ngã, tịnh. Đó gọi là Giải Thoát Đức.
Không Thể Đem Tình Phàm Để Lượng Thánh     Đại Tiên Núi Tuyết Sơn     Làm sao thoát khỏi Thập Nhị Nhân Duyên?     Gõ Cửa Thiền – Học Cách Im Lặng     Ý nghĩa chánh báo và y báo?     Kẻ Trộm Trở Thành Đệ Tử     CÂU CHUYỆN CON CHỒN     Ân Huệ     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 2 ) – Vạn Pháp     Gà Chay Chua Ngọt     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Hãy biết ơn những người khiển trách ta
Vì họ giúp ta tăng trưởng Định Tuệ
Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã
Vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn
Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta
Vì họ đã dạy cho ta biết tự lập
Hãy biết ơn những người đánh đập ta
Vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta
Hãy biết ơn những người lường gạt ta
Vì họ tăng tiến khiến thức cho ta
Hãy biết ơn những người làm hại ta
Vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta
Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được Kiên Định Thành Tựu


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,776 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,306 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Thích phước nghiêm
Lượt truy cập 23,677,771