---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bát Bộ Bát Nhã
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 八部般若 (Bát Nhã Kinh)
Tiếng Phạn là Bát Nhã, tiếng Hoa là Trí Huệ. Vào thời thứ tư trong một đời nói pháp của Phật, kinh đã nhiều và pháp cũng nhiều; nên đặt tên làm tám bộ.
Một, Đại Phẩm Bát Nhã. Vì Phật nói năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, 37 phẩm đạo phẩm đều từ sáu Ba La Mật sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật này là số một, rất lớn rất siêu việt. Ngoài năm bộ ra, nếu không có Bát Nhã hướng dẫn thì không để gọi là Ba La Mật, hơn nữa Kinh Bát Nhã có số lượng nhiều; nên gọi là Đại Phẩm Bát Nhã.
(37 đạo phẩm là Bốn Niệm Xứ, Bốn Chánh Cần, Bốn Như Ý Túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Giác Phần, Tám Chánh Đạo).
Hai, Tiểu Phẩm Bát Nhã. So với Đại Phẩm Bát Nhã thì yếu chỉ giống nhau, vì số lượng ít hơn; gọi là tiểu phẩm Bát Nhã.
Ba, Phóng Quang Bát Nhã. Đức Thế Tôn vào Tam Muội, phóng đại quang từ chân đến nhục kế và các lỗ chân lông, soi sáng khắp cõi nước ở mười phương, vì các vị Bồ Tát mà nói kinh này; nên gọi là phóng quang Bát Nhã.
(Tiếng Phạn là Tam Muội, tiếng Hoa là Chánh Định).
Bốn, Quang Tán Bát Nhã. Quang tức là ánh sáng. Tán tức là giảng thuyết. Vì từ lưỡi của Phật phóng ra vô số ánh sáng, chiếu khắp 3000 thế giới. Trong ánh sáng ấy, tự nhiên hiện ra vô số hoa sen màu vàng rực rõ. Trên mỗi hoa sen, có các đức Phật giảng nói kinh này. Đó gọi là Quang Tán Bát Nhã.
Năm, Đạo Hạnh Bát Nhã. Phật nói Pháp khiến cho chúng sanh nghe được vui thích, trao đổi lẫn nhau, cùng nhau học hỏi, thành tựu đạo hạnh. Đó gọi là Đạo Hạnh Bát Nhã.
Sáu, Kim Cang Bát Nhã. Kim Cang là dụ. Bát Nhã là pháp. Lấy Kim Cang chắc chắn, sắc bén có thể cắt đứt những thứ khó cắt đứt, có thể nghiềng nhỏ muôn vật để thí dụ cho không huệ Bát Nhã, có thể cắt đứt những mê lầm khó cắt đứt của chúng sanh. Đó là Kim Cang Bát Nhã.
Bảy, Thắng Thiên Vương Bát Nhã. Vua Thắng Thiên hỏi Phật rằng Bồ Tát Ma Ha Tát làm cách nào tu học một pháp mà thông hiểu được tất cả pháp. Phật trở lời: Bồ Tát Ma Ha Tát tu học Kinh Bát Nhã Ba La Mật thì có thể thông hiểu được đàn Ba La Mật cho đến Trí Huệ Ba La Mật. Kinh này do vua Thắng Thiên hỏi Phật mà có; nên gọi là Thắng Thiên Vương Bát Nhã.
Tám, Văn Thù Vấn Bát Nhã. Văn Thù Sư Lợi thưa Phật rằng con có thể quan sát các tướng bất dị, bất động, bất tác, Vô Sanh, vô diệt, bất hữu, bất vô của Như Lai được không ? Phật trả lời: Nếu có thể thấy Như Lai như vậy, tâm không vướng mắc, cũng không có gì không vướng mắc. Đó thật là điều ít có. Kinh này do đức Văn Thù hỏi mà có; nên gọi là Văn Thù Vấn Bát Nhã.
Thất Hứa Với Phật Thì Phải Làm Sao?     Nếu chúng con không dùng phương tiện, làm sao đi đến đạo được?     Giúp Người Tái Duyên Có Bị Đọa Địa Ngục?     Đến vô ngã thì sao?     Tu Là Buông Mà Không Phải Bỏ     Bây giờ, người Đài Loan tu Tịnh độ nhiều, vậy theo Thầy nghĩ sao?     Thích Giết Muỗi Mà Lại Siêng Phóng Sinh     Tâm linh và Linh hồn là như thế nào?     Phật Tử Thọ Giới Bồ-Tát Có Phải Trường Trai & Tuyệt Dục?     Thái cực quyền?     
Pháp Ngữ
Còn hơi thở, còn xoay nghìn việc,
Tắt hơi rồi, ai thiết chi chi.
Số trời khi đã dứt đi,
Muôn điều lành tốt đều thì bằng không.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 76,492 pháp âm và 6,977 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,468 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 276, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,270 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất vohoangson
Lượt truy cập 15,637,245