---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thất Già Tội
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● Cũng gọi là Thất nghịch tội. 七遮罪 ( Phạm Võng Kinh)
Già là ngăn che thánh đạo. Nghịch là không thuận với lý. Làm bảy tội này thì thiện căn không thành tựu trở lại được.
Kinh nói: Pháp sư không được cho người phạm tội bảy ngỗ nghịch này thọ giới ngay đời này.
Một, Xuất Phật Huyết Thân. Phật là cha lành của tất cả chúng sanh, có khả năng làm cho chúng sanh hiểu rõ tự tâm, xa lìa đường khổ. Trải qua nhiều kiếp, chúng sanh cúng dường để báo đền ân đức ấy; sao lại làm cho thân Phật chảy máu. Kinh Hưng khởi hành nói: Đề Bà Đạt Đa lấy đá ném Phật, một mảnh đá nhỏ trúng chân, chảy máu. Đề Bà Đạt Đa, sau đó, đọa vào địa ngục.
Hai, Thí Phụ. Thí là kẻ dưới giết người trên. Cha là ông trời của con, phải hết sức nuôi dưỡng hiếu thảo, báo đền ân đức; sao lại làm điều ngược lại, giết hại cha mình ? Kinh Địa tạng nói: nếu có chúng sanh bất hiếu với cha mẹ, hoặc giết hại cha mẹ, sẽ đọa xuống Địa Ngục Vô Gián.
Ba, Thí Mẫu. Vì ân đức của mẹ, không khác với cha, thì phải cung kính cúng dường, trông mong được báo đền; sao lại làm điều ngược lại, giết hại mẹ mình.
Kinh nói: Kẻ phạm vào tội này bị tội Ba La Di (tội cực ác).
Bốn, Thí Hòa Thượng. Tiếng Phạn là Ô Ba Già Ca, nước Vu Điền dịch là hòa thượng, tiếng Hoa là lực sanh, tức thân giáo sư (thầy gần gũi dạy dỗ). Vì người xuất gia, nhờ sự giúp đỡ của thầy mà Pháp Thân sanh ra và lớn lên, có tài sản công đức, nuôi dưỡng thân mạng trí tuệ. Công lao ấy rất là lớn, nên phải cung kính, cúng dường để báo đền ân đó; há lại làm ngược lại giết hại thân giáo sư ? Nếu kẻ giết vị ấy vì tâm ác, tâm sân thì mắc vào tội Ba La Di.
Năm, Thí A Xà Lê. Tiếng Phạn là A Xà Lê, tiếng Hoa là Quỹ phạm, nghĩa là đủ khả năng làm khuôn phép cho kẻ hậu học, tức là bậc thầy dạy bảo, trao truyền cấm giới; nên phải cung phụng, cung kính, cúng dường để đáp đền ân đức ấy. Sao lại làm ngược lại, giết hại thầy dạy bảo mình ? Nếu người vì tâm ác, tâm sân mà giết, thì bị tội Ba La Di.
Sáu, Phá Yết Ma Tăng. Tiếng Phạn là yết ma, tiếng Hoa là tác pháp. Vì Tỳ Kheo tập trung một chỗ, hòa hợp để bàn bạc, thi hành Phật sự, gọi chung là tác pháp. Nếu kẻ vì tâm ác, tâm sân phá tác pháp ấy, làm cho không hòa hợp được thì bị tội Ba La Di.
Bảy, Thí A La Hán. Tiếng Phạn là A La Hán, tiếng Hoa là Vô Học, vì không còn pháp để học; còn có tên là Ứng Cúng, vì thọ sự cúng dường của trời, người. Vì vậy, phải cung kính, cúng dường bậc A La Hán để trồng nhân phước đức cho mình; há nào lại làm ngược lại, giết hại các vị ấy? Nếu kẻ giết bậc La Hán bằng ác tâm, sân tâm, thì đọa vào vô gián địa ngục, không mong ngày ra khỏi.
Căn Tính     Tự Lợi & Lợi Tha     Náo Động     Vô Môn Quan Là Gì?     Chuyện Tầm Phào – Tù Ngục     Công Án Là Gì?     Thoải Mái Tâm Linh     Việc Nghi Lễ Của Người Khmer Hiện Nay Ra Sao?     Tin Đồn     Sự Hình Thành Một Thai Nhi, Từ Kinh Điển Đến Khoa Học Hiện Đại?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Kẻ ngu thường muốn hư danh
Ngồi trong Tăng chúng muốn dành chỗ trên,
Trong Tăng viện muốn uy quyền,
Muốn người cung kính đến xin cúng dường.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,346 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,438,517