---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Phật Thập Nhất Chủng Trì
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 佛十一種持 (Hoa Nghiêm Kinh và Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Một, Phật Trì. Thân sắc tướng của Như Lai ở lại thế gian có khả năng làm cho hạt giống Phật của chúng sanh không dứt. Đó gọi là Phật Trì.
Hai, Pháp Trì. Pháp Tánh của Như Lai ở tại thế gian có khả năng làm cho hạt giống pháp của chúng sanh không dứt. Đó là Pháp Trì.
Ba, Tăng Trì. ứng, Hóa Thân của Như Lai và Thánh Tăng, Bồ Tát ở tại thế gian có khả năng khiến cho hạt giống tăng của chúng sanh không dứt. Đó là Tăng Trì.
Bốn, Nghiệp Trì. Như Lai thấy các chúng sanh tạo tác nghiệp ác, nên hiện ra thế lực oai nghi, mạnh mẽ để bắt buộc chúng tu tập việc lành, như vua Vô Yểm Túc giả hiện làm nghiệp ác để giáo hóa chúng sanh. Đó là Nghiệp Trì.
(Vua Vô Yểm Túc là trong năm ba tham của Kinh Hoa Nghiêm, lần thứ 17 thiện trí thức, Thiện Tài Đồng Tử yết kiến vua, hiện ra thế lực mạnh mẽ, oai nghiêm để hướng dẫn các tội nhân, bằng cách, hoặc chặt tay chân, hoặc vạc nước sôi, lò lửa đỏ, làm các nghiệp ác để uốn nắn, khuất phục chúng sanh).
Năm, Phiền Não Trì. Như Lai thấy các chúng sanh, làm theo các hạnh tà, tham đắm trong phiền não, nên tùy theo loại ấy, thị hiện làm việc tham dục, như bà Tu Mật Đa Nữ, giả làm việc dâm dục để khiến cho người khác nhập vào Tam Muội mà dứt trừ phiền não. Đó là Phiền Não Trì.
(Bà Tu Mật Đa Nữ, tức là trong năm ba tham Kinh Hoa Nghiêm, thứ hai năm thiện trí thức).
Sáu, Thời Trì. Như Lai khi mới phát tâm lấy Bồ Đề đại nguyện làm thể của mình, luôn luôn thấm nhuần, không để gián đoạn. Đó là Thời Trì.
Bảy, Nguyện Trì. Trong nhân đời trước của Như Lai phát thệ nguyện lớn, tu tập các công đức, giữ gìn không để cho mất. Đó là Nguyện Trì.
Tám, Cúng Dường Trì. Việc tu hành của Như Lai ở kiếp trước, bằng cách cung cấp, cúng dường mười phương Như Lai. Đó là Cúng Dường Trì.
Chín, Hành trì. Đời trước Như Lai siêng tu tất cả hạnh nhiệm mầu, thù thắng vô lượng vô biên, luôn không thấy đủ. Đó là Hành Trì.
Mười, Kiếp Trì. Như Lai, ở trong vô lượng kiếp, tu đầy đủ công đức, Phạm Hạnh và chứng được đạo quả, trụ trì trong nhiều kiếp, dạy dỗ chúng sanh. Đó là kiếp trì.
Mười một, Trì trì. Như Lai tu hành công đức đầy đủ, chứng được trí nhất thiết chủng, lại còn dùng trí huệ biện tài nói vô số pháp để điều phục chúng sanh, làm cho không thối lui, không mất đi hạnh nguyện giải thoát. Đó là Trì Trì.
(Trí Nhất Thiết Chủng là biết tất cả đạo pháp của chư Phật, biết tất cả nhân chủng của chúng sanh).
Thiền Sư Việt Nam Là Người Đầu Tiên Truyền Phật Pháp Vào Trung Hoa     CHỮA ĐẦU KHÔNG TÓC     Hủy Diệt     Thường Mơ Thấy Chuyện Liên Quan Đến Phật Pháp     Bài Trí Thờ Phật & Gia Tiên     Ý Nghĩa Các Chỏm Tóc Trên Đầu Chú Tiểu     Hồng Đảo     Khoa Học Nói Gì Về Cuộc Đời Của Đức Phật Thích Ca     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 30 Đại Sư Tăng Xán     Người Chuyển Giới Vẫn Quy Y & Tu Học Bình Thường     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Danh đâu khắc đá đỉnh đồi?
Nó nằm ở miệng người đời đấy thôi.
Xạ thơm thì đã thơm rồi,
Cần chi phải đặt ở nơi gió nhiều?


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 77,793 pháp âm và 7,049 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,561 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 281, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,294 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nguỵenhuyhao
Lượt truy cập 19,650,185