---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thế Gian Ngũ Chủng Nan Đắc Bảo
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 世間五種難得寶 (Tứ Phần Luật)
Trân bảo của thế gian, tuy thế gian ít có, nhưng tìm kiếm cũng dễ được. Nếu gặp Phật xuất thế và được nghe chánh pháp; lại còn nghe pháp và tin, hiểu, tu hành theo chánh pháp, lần lượt giáo hóa, khiến cho người khác chánh tin, an vui. Năm loại này, lại càng ít có ở thế gian, cho nên gọi là khó được của báu.
Một, Phật Xuất Thế Gian. Chư Phật, được đời tôn kính, tuy Pháp Thân thường còn không mất; chúng sanh tối tăm khó có thể thấy được. Nay Phật xuất hiện ở thế gian, là để khiến cho tất cả chúng sanh, thành tựu đại sự nhân duyên, rất là ít có. Đó là của báu khó được ở đời.
Hai, Văn Phật Thuyết Pháp Vị Ha Nhân Thuyết. Chúng sanh đã được gặp Phật, nghe pháp, lại vì người khác, tùy sức giảng nói, khiến cho họ ra khỏi sanh tử, Thành Đạo Vô Thượng, rất là ít có. Đó là của báu khó được ở đời.
Ba, Văn Pháp Tín Giải. Chúng sanh đã nghe pháp, lại khởi tâm chánh tín, suy nghĩ nghĩa lý, lại còn như pháp Tinh Tấn tu hành, sẽ chứng được Đạo Vô Thượng Bồ Đề, rất là ít có. Đó là của báu khó được ở thế gian.
Bốn, Như Pháp Nhi Hành. Các chúng sanh đã tin tưởng và thọ trì chánh pháp, suy nghĩ nghĩa lý của chánh pháp, lại có thể như pháp siêng năng tu hành, thì sẽ được đạo Vô thượng Bồ Đề, làm được những điều ít có. Đó là của chánh pháp, lại có thể như pháp siêng năng tu hành, thì sẽ được đạo Vô thượng Bồ Đề, làm được những điều ít có. Đó là của báo mà người đời khó được.
Năm, Đắc Tín Nhạo Giả. Chúng sanh vì người khác giảng nói chánh pháp, mà được người ấy tin tưởng, không nghi ngờ, thì giáo pháp của Phật ảnh hưởng rộng khắp, dần dần đem lại lợi ích cho mọi người, thật là ít có. Đó là của báu khó được ở thế gian.
BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN (P.5 – HẾT)     Phi Giáo Huấn     Chả Lá Lốt     GẤU CẮN, BẮN TIÊN     Vì Sao Không Nhiều Người Hiến Tạng Và Hiến Xác?     Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ Năm 2022     Có phải vì vô tình mà phạm tội sát sanh hay không?     Hãy Bỏ Cái Rung Động Cá Nhân Của Bạn Đi     Trong kinh nói có 84.000 pháp môn để tu, sao Thầy chỉ dạy 1 pháp môn?     Cúng Dường Được Phước     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Tự mình hãy kiểm soát mình
Tự mình dò xét chân thành bản thân
Tự mình giác tỉnh canh phòng
Tỳ Kheo sẽ sống vô cùng an vui.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,573,017