---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Bồ Tát Hữu Thất Chủng Đại
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 菩薩有七種大 (Bồ Tát Địa Trì Kinh)
Một, Pháp Đại. Pháp tức là giáo pháp Phật đã nói. Vì Bồ Tát hay thọ trì các pháp rất cao siêu rộng lớn trong 12 bộ kinh; nên gọi là Pháp Đại.
Hai, Tâm Đại. Tâm tức là tâm rộng lớn của chư Phật. Vì Bồ Tát hay phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nên gọi là Tâm Đại.
Ba, Giải Đại. Giải là hiểu rõ. Vì Bồ Tát, do hiểu rõ 12 bộ kinh, thấu suốt nghĩa lý các pháp nên không có nghi ngờ. Đó là Giải Đại.
Bốn, Tịnh tâm đại. Vì Bồ Tát đã hiểu rõ 12 bộ kinh, nương theo đó mà tu hành, thì có thể xa lìa sai lầm, ô nhiễm; vượt qua tất cả trí giải và tu hành, tâm được thanh tịnh. Đó gọi là Tịnh Tâm Đại.
Năm, Chúng Cụ Đại. Ví phước đức, trí tuệ mà Bồ Tát tu tập được, đều đầy đủ để thành Phật, cuối cùng chứng được vô thượng Bồ Đề. Đó gọi là Chúng Cụ Đại.
Sáu, Thời Đại. Thời tức là thời số. Vì Bồ Tát trải qua ba A Tăng Kỳ Kiếp tu hành Lục độ, cuối cùng chứng được vô thượng Bồ Đề. Đó là gọi là Thời Đại.
(Tiếng Phạn là A Tăng Kỳ Kiếp, tiếng Hoa là Vô Số Thời. A Tăng Kỳ Kiếp đầu từ cổ Phật Thích Ca đến Phật Thi Khí. A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai từ Phật Thi Khí đến Phật Nhiên Đăng. A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba từ Phật Nhiên Đăng đến Phật Tỳ Bà Thi).
Bảy, Đắc Đại. Vì Bồ Tát, do sáu thứ công thức làm nhân ở trên, chứng được quả vô thượng bồ đê. Đó là Đắc Đại.
Khuyên Người Phụng Dưỡng Cha Mẹ     Giản biệt giữa tu phước và tu huệ ?     Bài Bạc (1)     Gỏi Bao Tử Chay     Lục Độ của Đại Thừa và Ngũ Giới Thập Thiện trong Tiểu Thừa có chỗ nào khác nhau?     Tôm Viên Chiên     Nợ Thì Phải Trả     Sắp Chết Được Tăng Tuổi Thọ     Đừng Vội Vàng Phán Xét Người Khác     Hai Vị Hòa Thượng     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Khó thay, được làm người,
Khó thay, được sống còn,
Khó thay, nghe Diệu Pháp,
Khó thay, Phật ra đời!


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,925 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,332 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Minh Đức Phạm
Lượt truy cập 36,572,463