---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Giác
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五覺 (Khởi Tín Luận)
Một, Bổn Giác. Bổn tức là chân tánh. Giác tức là trí huệ. Luận nói: Để nói được ý nghĩa của chữ giác thì tâm thể xa lìa niệm. Xa lìa tướng của niệm thì bằng với hư không, bao trùm tất cả, tức Pháp Thân bình đẳng của Như Lai. Nương vào Pháp Thân này gọi là bổn giác.
(Tâm thể xa lìa niệm là thể của nguồn tâm bổn giác, xa lìa vọng niệm. Bằng với hư không bao trùm tất cả là hư không, không có nghĩa ranh giới, để ví dụ tính của bổn giác, thể và lượng vô cùng rộng lớn.
Pháp Thân bình đẳng: Chư Phật giác ngộ rồi, không vì thế mà cao hơn; chúng sanh mê muội, không vì thế mà thấp hơn. Chúng sanh và chư Phật không hai)
Hai, Thể Giác. Thể của nguồn tâm bổn giác, từ chân khởi lên vọng mà thành bất giác. Nếu bỏ vọng trở về chân thì thể của bổn giác hiển lộ, gọi là thể giác.
Ba, Tương Tợ Giác. Người ở vị Thập Tín đã bỏ phân biệt chấp tướng phần thô, Vô Minh hoặc sắp sửa phá, thể của bổn giác sắp hiển lộ; tuy chưa thật chứng được, nhưng dường như thật. Đó gọi là tương tợ giác.
(Đã bỏ phân biệt chấp tướng phần thô là đối với sáu trần, không phân biệt tốt xấu, không khởi lên các tướng chấp trước tham, sân, si)
Bốn, Tùy Phần Giác. Bồ Tát Sơ Trụ cho đến Đẳng Giác, mỗi cấp phá bỏ một phẩm Vô Minh, theo đó mà giác ngộ được lý pháp tánh một phần. Đạo giác ngộ chưa hoàn tất, nên gọi là tùy pần giác.
Năm, Cứu Cánh Giác. Diệu Giác, Phật, Bồ Tát vượt hết Thập Địa, phương tiện đầy đủ, giác tâm mới khởi lên, tâm không có tướng ban đầu, vì xa lìa niệm vi tế, thấy được tâm tánh. Tâm tánh thì thường trụ. Đó gọi là Cứu Cánh Giác.
(Giác tâm mới khởi lên nghĩa là nhận biết tâm thức thứ tám vừa nổi lên Vô Minh. Tâm không có tướng ban đầu, cho đến địa vị cứu cánh này thấu đạt căn để pháp tánh và nguồn gốc của Vô Minh, lìa niệm vắng lặng, thì tâm không có tướng động ban đầu. Thấy được tâm tánh là đã chấm dứt sai lầm, thì thấy được tánh của chân tâm bổn giác. Tâm tánh thì thường trụ là nguồn tâm đã rốt ráo, hiểu rõ không có khởi lên và diệt mất, thường trụ vắng lặng. )
Đúng Và Sai     Chữa Bệnh Được Phước     Gõ Cửa Thiền – Pháp Thiền Của Phật     Thờ Phật Trong Phòng Riêng Có Được Không     Chả Giò Chay     Hòa Thượng Thích Khánh Hòa (1877-1947)     Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp bằng thân nào?     Bóng Vàng In Đáy Nước     Các bậc đại tu hành có thể tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng sinh được không?     Súp Cua Chay     


Không có dữ liệu
Pháp Ngữ
Có tu mới đặng làm thầy.
Có thờ Tổ mới đặng làm Tổ.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,801 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,313 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất myanhnt.6768
Lượt truy cập 24,401,854