---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Nhị Giới
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 二戒 (Hoa Nghiêm Khổng Mục)
Một, Tánh Giới. Sát, đạo, tà dâm, vọng ngữ, bốn giới này là Tánh Giới, không đợi Phật chế ra, nếu người nào giữ gìn thì được phước, phạm thì bị tội. Đó gọi là Tánh Giới.
Hai, Giá Giới. Giá là ngăn chặn. Uống rượu nhiều có nhiều lầm lỗi sanh ra, có thể phạm đến các giới khác, nên Phật đặc biệt ngăn chặn, khiến không phạm phải và giữ gìn, bảo hộ cÁc Luật Nghi khác. Đó gọi là Giá Giới.
● 二戒 (Tì Bà Sa Luận)
Một, Đạo Cộng Giới. ở trong địa vị Kiến Đạo và Tu Đạo, không cố ý giữ giới, tự nhiên không phạm. Giới và đạo cùng phát khởi. Đó gọi là Đạo Cộng Giới. Người giữ giới này đã chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả. Đó là Vô Lậu Giới
(Kiến Đạo là sơ quả; Tu Đạo là nhị quả, tam quả - Vô lậu là không rơi vào tam giới sanh, tử).
Hai, Định Cộng Giới. Khi phát khởi định này chứng được định Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền Thiên, không cố ý giữ giới tự nhiên không phạm. Giới và định cùng phát khởi. Đó gọi là Định Cộng Giới. Giới này dứt phiền não (hoặc) chưa hết, chưa ra khỏi sanh tử. Đó là Hữu Lậu Giới.
● 二戒 (Hoa Nghiêm Kinh Sớ)
Một, Tuỳ Tướng Giới. Tuỳ là tuỳ thuận. Tướng là Hình Tướng. Nương theo lời Phật dạy, nhuộm áo nâu sòng, xuất gia, xin ăn tự sống không phạm oai nghi. Đó là Tuỳ Tướng Giới.
Hai, Ly Tướng Giới. Ly là xa lìa, người giữ gìn giới pháp, tâm không đắm nhiễm, thì tất cả giới tựa như hư không, hiểu rõ tướng trì, phạm. Đó là Ly Tướng Giới.
● 二戒 (Niết Bàn Kinh)
Một, Tánh Trọng Giới. Sát, đạo, dâm, vọng đều là tánh nghiệp. Không giữ giới Phật, giữ mà không phạm, tánh ta được lành. Phạm mà không giữ, tánh ta có tội. Nếu người phạm giới, tội ấy rất nặng. Đó gọi là Tánh Trọng Giới.
Hai, Thế Cơ Hiềm Giới. Giới không quan tâm những chê bai và nghi ngờ của người đời. Giới luật Phật chế ra cho người xuất gia. Tất cả sự nghiệp kinh doanh, sinh sống của thế gian và tất cả những việc không thích hợp với đạo, đều không được làm, là để ngăn cản những dèm pha, nghi ngờ của người đời. Đó gọi là Tức Thế Cơ Hiềm Giới.
● 二戒 (Niết Bàn Kinh)
Một, Oai Nghi Giới. Thọ giới rồi, chỉ lo tu hành, uốn nắn oai nghi và ngừng lại việc làm đẹp cho thân thể. Dối lừa người đời, chỉ vì mong cầu danh lợi và muốn người ta cung kính mình mà thôi.
Hai, Tùng Giới Giới. Thuận theo giới luật Phật dạy, trong sạch ba nghiệp để cho trong tâm, ngoài thân của mình tương xứng nhau. Không vì việc đời, chỉ mong được lợi ích chân thật, không cần lời khen giả dối.
Đãng Trí     Một Vài Sẻ Chia Về Kinh Nghiệm Thực Tập Ăn Chay     Bất Bạo Động     Hiểu & Thương     Trốn Thoát     Quay Đầu Là Bờ     Trung Gian – Lệ Thuộc     Tịnh Đâu Xuất Của Bồ Tát Di Lặc     Sống Còn     Khái Quát Về Mandala     


.:: Đăng ký ::.
Username
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
E-mail
Giới tính Nam    Nữ
Pháp Ngữ
Diệu dược nan y oan trái bệnh
Hoạnh tài bất phú mạng cùng nhân.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 68,578 pháp âm và 6,138 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,448 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 264, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,254 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Hoangha
Lượt truy cập 12,453,438