---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Ngũ Tạng
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 五藏 (Lục Ba La Mật Kinh)
Tạng có nghĩa là chứa đựng. Kinh - Luật - Luận chứa ý nghĩa vô lượng của giáo pháp.
Một, Tố Đát Lăm Tạng. Tiếng Phạn là Tố Đát Lăm, tức là Tu Đa La, tiếng Hoa là Khế Kinh; nghĩa là trên hợp với lý của Phật, dưới hợp căn cơ của chúng sanh. Kinh là pháp, là thường, mười cõi đều theo gọi là pháp, ba đời đều theo gọi là thường.
Kinh nói: Nếu có chúng sanh, thích sơn lâm cùng cốc, ở chỗ vắng lặng, tu pháp Tịnh Lự, thì Phật vì người ấy nói tạng Tu Đa La.
Hai, Tỳ Nại Da Tạng. Tiếng Phạn là Tỳ Nại Da, tiếng Hoa là Luật. Luật là pháp, nghĩa là hay dứt trừ tội nặng và nhẹ.
Kinh nói: Nếu có chúng sanh, ưa tu tập oai nghi, hộ trì chánh pháp, thấm nhuần pháp vị, khiến cho an trú được lâu dài, thì vì người ấy nói Luật Tạng.
Ba, Tỳ Đạt Ma Tạng. Tiếng Phạn là A Tỳ Đạt Ma, tiếng Hoa là Vô Tỷ Pháp, tức là luận tạng. Trí huệ bậc thánh, phân biệt ý nghĩa của các pháp, siêu việt không thể so sánh.
Kinh nói: Nếu có chúng sanh, ưa nói chánh pháp, phân biệt được tánh và tướng, nghiêm xét kỹ càng rốt ráo sâu xa, thì vì người ấy nói luận tạng.
Bốn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tạng. Tiếng Phạn là Bát Nhã, tiếng Hoa là trí huệ. Tiếng Phạn là Ba La Mật, tiếng Hoa là Đáo Bỉ Ngạn, tức là huệ tạng; nghĩa là chúng sanh do mê lầm, không có trí huệ; ở trong sống, chết; gọi là bờ bến này. Bồ Tát do tu trí huệ đến được Niết Bàn; gọi là bờ bên kia.
Kinh nói: Nếu có chúng sanh, ưa tu tập trí huệ chân thật của Đại Thừa, xa lìa chấp trước phân biệt ngã và pháp, thì vì người ấy nói tạng trí huệ qua bờ bên kia.
Năm, Đà La Ni Tạng. Tiếng Phạn là Đà La Ni, tiếng Hoa là năng trì, còn gọi là chú, tức là Bí tạng; nghĩa là tập trung tất cả pháp lành, giữ gìn không để cho mất.
Kinh nói: Nếu có chúng sanh, không thể thọ trì Khế Kinh để điều phục, đối trị phiền não; hoặc lại có chúng sanh làm các nghiệp ác, vô số tội nặng mà muốn được tiêu trừ, nhanh chóng giải thoát, mau ngộ Niết Bàn thì vì người ấy nói Đà La Ni Tạng.
Gà Hay Trứng?     Cao Tăng Dị Truyện – Tổ thứ 16 Tôn Giả La Hầu La Đa (Rahulata)     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Hai – Khuyên Người Đừng Ăn Cua     Mít Non Kho Tộ     4 Lời Khuyên Của Vị Thiền Sư Cô Đọng Được Cả Một Đời Người     Nhân Và Trí     Ưu Tư Về Hỏa Táng, Cách Rải Tro Cốt Và Thờ Cúng     Hòa Thượng Thích Huệ Chiếu (1895-1970)     Tụng Kinh cầu siêu có thật sự siêu hay không?     Thế nào là Mật tông?     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Dầu nói ngàn ngàn lời,
Nhưng không gì lợi ích,
Tốt hơn một câu nghĩa,
Nghe xong, được tịnh lạc.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,876 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,321 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất dinhquangtru
Lượt truy cập 26,537,379