---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Chuyển Ngũ Uẩn Thành Tam Đức
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 轉五蕴成三德 (Nhiếp Đại Thừa Luận)
Năm uẩn là sắc, thọ, tuởng, hành, thức. Ba đức là Pháp Thân, Bát Nhã, giải thoát. Pháp Thân tức là lý chân như Bát Nhã tức là trí lãnh hội chân thật. Giải thoát tức là diệu dụng của tự tại. Ba đức này đều do chuyển năm uẩn mà thành.
Một, Chuyển Sắc Uẩn thành Pháp Thân. Sắc có nghĩa là vật chất trở ngại. Tướng hảo thân của Phật, âm thinh vô biên, tuớng đỉnh Vô Kiến, đều do chuyển Sắc Uẩn mà thành; nên gọi là chuyển Sắc Uẩn thành Pháp Thân.
Hai, Chuyển Thọ Uẩn Thành Giải Thoát. Thọ có nghĩa là lãnh nạp. Phật có vô luợng pháp lạc tự tại, to lớn, đều do chuyển Thọ Uẩn mà thành; nên gọi là Chuyển Thọ Uẩn Thành Giải Thoát.
Ba, Chuyển Tưởng Uẩn Thành Giải Thoát. Tưởng là suy nghĩ và nhớ tuởng. Phật dùng trí biện tài vô ngại, nói tất cả pháp tuớng hoàn toàn tự tại, đều do chuyển tuởng uẩn mà thành; nên gọi là Chuyển Tuởng Uẩn Thành Giải Thoát.
Bốn, Chuyển Hành Uẩn Thành Giải Thoát. Hành có nghĩa là trôi chảy, đổi dời, sanh diệt. Phật biến hiện Thần Thông, dùng các pháp thanh tịnh; thu nhận, dạy dỗ các chúng sanh, làm cho được tự tại. Tất cả đều do chuyển hành uẩn mà thành; nên gọi là Chuyển Hành Uẩn Thành Giải Thoát.
Năm, Chuyển Thức Uẩn Thành Bát Nhã. Thức có nghĩa là phân biệt rõ ràng. Đại Viên Cảnh Trí của Phật là trí, tánh bình đẳng, là trí diệu quan sát, là trí thành sở tác hoàn toàn tự tại, đều do chuyển Thức Uẩn mà thành; nên gọi là Chuyển Thức Uẩn Thành Bát Nhã.
(Đại Viên Cảnh Trí là trí chân thật của Phật, giống như cái gương lớn.
Bình Đẳng Tánh Trí là trí tánh của Phật, quán sát các pháp đều bình đẳng.
Diệu Quan Sát Trí là trí nhiệm màu của Phật, quán sát rõ ràng các pháp.
Thành Sở Tác Trí là chân trí của Phật, làm Phật sự được thành công).
Tại sao có Thiền tông rồi mà lại có Mật tông?     Đàn Áp     Sự Khác Biệt Giữa Nghiệp Và Số Mệnh ?     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1) – Taming The Mind     Cao Tăng Dị Truyện- Tăng Kỳ Vực     Thiền tông khó truyền qua Tây phương?     Hủy Diệt     Bệnh Tật Và Những Pháp Tu     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1) – Wisdom     Cao Tăng Dị Truyện- Khương Tăng Hội     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương ;
Cũng vậy, lời khéo nói,
Có làm, có kết quả.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mớiWebsite có tất cả 70,837 pháp âm và 6,482 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 137,831 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 267, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,260 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất sucitta
Lượt truy cập 12,725,394