---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Tứ Vô Sở Uý
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 四無所畏 (Đại Trí Độ Luận)
Vô sở uý có hai thứ:
1) Phật Vô Sở Uý;
2) Bồ Tát Vô Sở Uý. Nay nói đến bốn Vô Sở Uý đều nói đến Bồ Tát. Vì Bồ Tát đầy đủ trí huệ, sáng suốt quyết định, ở trong chúng sanh nói pháp, không hề sợ hãi, nên gọi là Vô Sở Uý.
Một, Năng Trì Vô Sở Uý. Năng trì: Bồ Tát nghe tất cả pháp thường hay thọ trì, nhớ hoài không quên, nên ở trong chúng sanh thuyết pháp đều không sợ hãi.
Hai, Tri Căn Vô Sở Uý. Tri căn: Bồ Tát biết chúng sanh có căn tánh nhanh nhẹn hay chậm chạp, tuỳ trình độ Thích hợp mà nói pháp, ở trong chúng nói pháp, đều không sợ hãi.
Ba, Quyết Nghi Vô Sở Uý. Quyết nghi là giải thích tất cả nghi ngờ vấn nạn của chúng sanh, ở trong chúng nói pháp, đều không sợ hãi.
Bốn, Đáp Báo Vô Sở Uý. Đáp báo: dùng ngôn từ trả lời những câu hỏi. Tất cả chúng sanh nghe pháp có những vấn nạn, Bồ Tát đều trả lời đúng pháp và thoả đáng, ở trong chúng nói pháp, đều không sợ hãi.
● 四無所畏 (Đại Trí Độ Luận)
Thường gọi là vô uý. Do Phật có trí huệ thập lực, vì bên trong có đầy đủ quyết định sáng suốt. ở trong đại chúng, phàm nói ra điều gì, không hề tỏ ra sợ hãi; nên gọi là Vô Sở Uý.
(thập lực là: Tri Thị Xứ Phi Xứ Trí Lực; tri quá khứ hiện tại vị lai nghiệp báo trí lực; tri Chư Thiền Giải Thoát Tam Muội Trí Lực; Tri Chư Căn Thắng Liệt Trí Lực; Tri Chủng Chủng Giải Trí Lực; Tri Chủng Chủng Giới Trí Lực; Tri Nhất Thiết Chí Xứ Đạo Trí Lực; Tri Thiên Nhãn Vô Ngại Trí Lực; tri Túc Mạng Vô Lậu Trí Lực; Tri Vĩnh Đoạn Tập Khí Trí Lực
-Nghĩa là: Trí lực biết sự vật nào có đạo lý hay phi đạo lý, trí lực biết nghiệp báo ba đời của chúng sanh, trí lực biết các Thiền Định, tám giải thoát, ba Tam Muội, trí lực biết các căn tánh cao thấp của chúng sanh, trí lực biết mọi cấp bực hiểu biết của chúng sanh, trí lực biết mọi cảnh giới khác nhau, trí lực biết các đạo mà người tu hành đạt tới, trí lực dùng thiên nhãn thấy tất cả không hề trở ngại, trí lực biết đời trước của chúng sanh và Niết Bàn vô lậu, trí lực biết tập khí và diệt trừ vĩnh viễn).
Một, Nhất Thiết Trí Vô Sở Uý. Nhất thiết trí là đối với tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian đều biết hết, thấy hết
- Vô sở uý là, Phật nói: ta là người biết tất cả một cách đúng đắn, nên được an ổn được điều không sợ hãi. ở trong đại chúng, nói pháp như tiếng gầm sư tử, chuyển bánh xe pháp. Các Sa Môn, Bà La Môn, hoặc trời, ma, phạm hoặc các người khác, chắc chắn không thể lay chuyển. Đó là Nhất Thiết Trí Vô Sở Uý.
(Tiếng Phạn là Sa Môn, tiếng Hoa là Cần tức, siêng làm các việc lành, dừng hẳn các việc ác
- Tiếng Phạn là Bà La Môn, tiếng Hoa là Tịnh Hạnh
- Thiên, ma phạm là Thiên Ma tức là Tha Hoá Tự Tại thiên; phạm tức ma phạm thiên).
Hai, Lậu Tận Vô Sở Uý. Lậu tận là phiền não, sanh tử đều dứt hết. Vô sở uý. Như Phật nói: ta, tất cả phiền não, sanh tử, đều không còn, nên được an ổn, được điều không sợ hãi. ở trong đại chúng, tiếng nói như sư tử gầm, có thể chuyển bánh xe pháp, các Sa Môn, Bà La Môn, hoặc Thiên Ma, phạm hoặc các chúng sanh khác, chắc chắn không thể dời đổi. Đó là Lậu Tận Vô Sở Uý.
Ba, Thuyết Chướng Đạo Vô Sở Úy. Thuyết chướng đạo là về sự trở ngại, che lấp của ngoại đạo đối với pháp của Phật. Vô sở úy là, như Phật nói: ta nói dù các pháp gây chướng ngại cho thánh đạo, mà vẫn được an ổn, được điểu kiện không sợ hãi. ở trong đại chúng, nói như tiếng rống sư tử, chuyển bánh xe pháp. Các Sa Môn, Bà La Môn, hoặc Thiên Mà, phạm hoặc các chúng sach còn lại, chắc chắn không thể lay chuyển được. Đó là Thuyết Chướng Đạo Vô Sở Úy.
Bốn, Thuyết Tận Khổ Đạo Vô Sở Úy. Thuyết tận khổ đạo là nói phương pháp có thể dứt hết các khổ. Vô sở úy là, như Phật nói: Thánh đạo ta nói có thể ra khỏi thế gian, có thể dứt hết các khổ, nên được an ổn, được điều không sợ hãi. ở trong đại chúng, nói như tiếng rống sư tử, chuyển bánh xe pháp. Các Sa Môn, Bà La Môn hoặc Thiên Ma, phạm hoặc các chúng sanh khác, chắc chắn không thể lay chuyển. Đó là Thuyết Tận Khổ Đạo Vô Sở Uý.
Trả Tiền Để Ăn Xác Chết     Truyện Cư sĩ Thắng Liên     Tương Quan Giữa Mộng Và Thực     Tu Tập Trong Hoàn Cảnh Ở Trọ Đông Người     Việc Di Chúc Và Ủy Quyền Trong Lúc Hấp Hối Và Sau Khi Chết?     Xin cho biết về những tông phái chính của Phật Giáo trên thế giới     Xin Cho Biết Về Vị Trí Của Chùa Giác Lâm Ở Gia Định Trong Lịch Sử Phật Giáo Ở Đồng Bằng Nam Bộ Thế Kỷ XVIII – XIX     Giữ Giới Không Sát Sanh     Triển Vọng     Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa ( Phần 1 ) – The Present     


Hình tu sĩ:
Thông tin:

Chưa có
Pháp Ngữ
Ai rời bỏ uế trược,
Giới luật khéo nghiêm trì,
Tự chế, sống chơn thực,
Thật xứng áo cà sa.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,881 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 286, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,322 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất nganguyen.159
Lượt truy cập 27,074,119