---o0o---
Chú thích
- S: nguyên tác tiếng Sanskrit của mục từ dạng La-tinh hóa
- P: nguyên tác tiếng Pàli của mục từ dạng La-tinh hóa
- A: tiếng Anh
- H: tiếng Hán
- Ph: tiếng Pháp
- T: tên mục từ bằng tiếng Tây Tạng dạng La-tinh hóa.
- Hâ: các hình thức phiên âm tiếng Việt khác nhau của một mục từ.
- Hd: các hình thức dịch nghĩa khác nhau của một mục từ.
- Td: tân dịch.
- Cd: cựu dịch.
- Đl: đối lại
- x: xem
- Đn: đồng nghĩa.
- Vd: ví dụ
- Gđ: cách gọi đầy đủ của một mục từ.
- Gt: cách gọi giản lược hay vắn tắt của một mục từ.
- Cg: hình thức đồng nghĩa hay tên gọi khác của một mục từ.
- Tên khoa học: tên gọi theo khoa học của một mục từ.
- k. ng.: khẩu ngữ
- X.: xem.
- CĐTĐL: Cảnh Đức Truyền Đăng lục
- CTTNL: Cổ tôn túc ngữ lục
- ĐQMT: Đại quang minh tạng
- DTNL: Duy Tắc ngữ lục
- GTPĐL: Gia Thái Phổ Đăng lục
- HĐNL: Hư Đường ngữ lục
- HSLNMDT: Hám Sơn Lão Nhân Mộng Du tập
- KTTQTĐL: Kiến trung tịnh quốc tục đăng lục
- LĐHY: Liên Đăng Hội Yếu
- LSPGĐT: Lịch Sử Phật Giáo Đàng Trong
- MANL: Mật Am ngữ lục
- MBTL: Minh Bản Tạp lục
- MGNL: Minh Giác ngữ lục
- NĐHN: Ngũ Đăng Hội Nguyên
- NGCTT: Ngũ Gia Chính Tông Tán
- NHQL: Nguyên Hiền quảng lục
- NLNL: Nguyên Lai ngữ lục
- NTNL: Như Tịnh ngữ lục
- PDNL: Pháp Diễn ngữ lục
- PDNL: Phần Dương ngữ lục
- PKNL: Phạm Kỳ ngữ lục
- PQĐTĐ: Phật Quang Đại Từ Điển
- TBCTT: Tăng Bảo Chính Tục truyện
- TLTBT: Thiền Lâm Tăng Bảo truyện.
- ThQST: Thiền Quan Sách Tiến
- TĐT: Tổ Đường tập
- TCTT: Tống Cao Tăng truyện
- TTĐL: Tục Truyền Đăng lục
- ThMMBTSTL: Thiên Mục Minh Bản Thiền sư tạp lục
- VHVNTH 1989-1995: Văn hóa Việt Nam Tổng Hợp 1989-1995

---o0o---
Danh Từ Phật Học: Thập Chủng Hạnh Nguyện
----------------------------- Tam Tạng Pháp Số - Cs Lê Hồng Sơn -----------------------------
● 十種行願 (Phẩm Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm)
Ở trong rừng Thệ Đa, trên hội Linh sơn, Bồ Tát Phổ Hiền tán thán công đức của Như Lai xong, nói với các Bồ Tát và Thiện Tài rằng công đức của Như Lai, mười phương chư Phật, trải qua vô số cõi nước như vi trần, cũng không thể nói hết. Nếu muốn thành tựu công đức này phải tu mười hạnh nguyện to lớn. (Phổ Hiền là đức bao trùm Pháp Giới là phổ; nhu nhuyến, tùy thuận là hiền).
Một, Lễ Kính Chư Phật. Nhất tâm tưởng nhớ đến mười phương chư Phật như đang đứng trước mặt, cung kính sâu xa, năm vóc gieo xuống đất, nên gọi là Lễ Kính Chư Phật.
Hai, Xưng Tán Như Lai. Yêu mến công đức mầu nhiệm của Phật bằng lời nói , xưng tán khen ngợi, nên gọi là Xưng Tán Như Lai.
Ba, Quảng Tu Cúng Dường. Chư Phật Như Lai là phước điền tối thượng nên khởi tâm tin tưởng, đều là pháp tài tối thượng đáng gọi là những tràng hoa và hương thơm tuyệt đẹp, tiền của dồi dào và siêng Tu Diệu pháp Bồ Đề cho căn lành nhiều lên vô số kể. Dùng những thứ ấy cúng dường, nên gọi là Quảng Tu Cúng Dường.
Bốn, Sám Trừ Nghiệp Chướng. Tiếng Phạn là Sám, gọi đủ là Sám Ma, tiếng Hoa là Hối Quá. Nay gọi là Sám Hối là nói chung cả tiếng Hoa và tiếng Phạn. Sám là trình bày tội lỗi đã làm; hối là sửa đổi những sai lầm đã xảy ra và tu tập những việc tốt đẹp sắp tới. Nếu muốn sám trừ tội chướng thì phải nhớ lại trong vô số kiếp do tham, sân, si gây ra các nghiệp ác, che lấp chân tánh. Nay phải thanh tịnh ba nghiệp, đối trước Phật, Bồ Tát và đại chúng, thành tâm Sám Hối Nghiệp Chướng.
Năm, Tùy Hỉ Công Đức. Công đức có được của Phật từ khi mới phát tâm, không tiếc thân mạng, buông bỏ đầu, mắt, não, tủy, tu các khổ hạnh, cho đến khi thành đạo rồi Diệt Độ. Và rất nhiều công đức, việc lành có được của lục thú, tứ sanh, Thinh Văn, Duyên Giác, tất cả Bồ Tát, con đều tùy thuận, tán thán, vui mừng, nên gọi là Tùy Hỷ công đức.
(Tiếng Phạn là Bích Chi, gọi đủ là Bích Chi Ca La, tiếng Hoa là Duyên Giác).
Sáu, Thỉnh Chuyển Pháp Luân. mười phương cõi nước của chư Phật thành chánh đẳng chánh giác, bằng ba nghiệp thân, miệng, ý của con ân cần khuyến thỉnh chuyển pháp luân nhiệm mầu, mưa pháp muôn nơi, mình và người đều được lợi ích, nên gọi là Thỉnh Chuyển Pháp Luân.
(Tiếng Phạn là sát, gọi đủ là Sát Ma, tiếng Hoa là Thổ Điền, quốc, xứ).
Bảy, Thỉnh Phật Trụ Thế. Chư Phật, Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác, các thiện tri thức sắp nhập diệt con đều khuyến thỉnh ở lại cuộc đời này lâu hơn để làm lợi ích cho chúng sanh, nên gọi là Thỉnh Phật Trụ Thế.
Tám, Thường Tùy Phật Học. Phật từ lúc mới phát tâm, siêng năng không thối lui, không tiếc thân mạng, lột da làm giấy, lấy xương làm bút, chích huyết làm mực để viết kinh điển, chất cao tựa núi Tu Di; cho đến thuyết pháp độ sanh bằng bao nhiêu pháp lành, con đều nguyện tùy thuận tu học, nên gọi là Thường Tùy Phật Học.
Chín, Hằng Thuận Chúng Sanh. Thường đối với chúng sanh cung phụng cúng dường như sư trưởng của mình, như cha mẹ mình; hễ ai có bệnh xin làm lương y, cho đến kẻ nghèo khổ, khiến cho được giàu sang. Đem đến lợi lạc như thế cho tất cả một cách bình đẳng, nên gọi là là Hằng Thuận Chúng Sanh.
Mười, Phổ Giai Hồi Hướng. Phát tâm rộng lớn, bắt đầu từ Lễ Kính Chư Phật cho đến Hằng Thuận Chúng Sanh. Với tất cả công đức to lớn này Hồi Hướng cho tất cả chúng sanh trong Pháp Giới, nguyện cho luôn được an lạc, cho đến cuối cùng thành tựu Bồ Đề, nên gọi là Phổ Giai Hồi Hướng.
Đế Quân Hiện Mộng     Có phải nhập định thì không thể thấy mình định phải không?     Sự Giác Ngộ     Có Cách Nào Để Không Sử Dụng Phần Mềm Lậu?     Phát Huy Chánh Kiến Trước Những Luận Điệu Xuyên Tạc Đạo Phật     Quả Báo Của Một Việc Làm Ác     An Sĩ Toàn Thư – Quyển Một – Khuyên Người Chúc Mừng Sinh Nhật     Chấm Dứt Hoài Nghi     ‘Thiên Nhân Cảm Ứng’ – Các Hiện Tượng Dị Thường Báo Trước Biến Đổi Ở Nhân Gian     Chiều Sâu     


Pháp Ngữ
Ai ở đời đoạn ái
Bỏ nhà, sống xuất gia,
Áí hữu được đoạn tận,
Ta gọi Bà-la-môn.


Tháng Năm  

 Đăng nhập


Playist


Bạn cần đăng nhập

Tu sĩ Việt NamTu sĩ Quốc Tế


Album mới


Chuyên trang này được lập ra và hoạt động theo tinh thần Pháp Thí .
Tất cả các Kinh/Sách Phật Học trên trang này được sưu tầm từ các website Phật Giáo nên Ban Quản Trị có thể thiếu xót về mặt tác quyền đối với một số sách Phật Học .
Nếu quý Phật Tử / Tổ chức nào đang nắm tác quyền của các tác phẩm trên xin vui lòng Thông báo cho Ban Quản Trị biết, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp để có thể có được bản quyền hợp lệ đối với các Sách Phật Học đó.
Ban Quản Trị trân trọng cám ơn.


Website có tất cả 78,946 pháp âm và 7,152 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 138,913 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 287, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 1,328 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất Nguyễn Huơng Yên
Lượt truy cập 30,402,845